Η εταιρία Epidosis έχοντας γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

(Κύπρος, Βουλγαρία) διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα Μεταφοράς Φορολογικής Κατοικίας (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), έχοντας διεκπεραιώσει πληθώρα φορολογικών υποθέσεων μεταφοράς στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.