Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Γενικοί Όροι χρήσης Ιστοσελίδας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») με έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ. 173 Τ.Κ. 55134 με Α.Φ.Μ. 800941778 και αρ. ΓΕΜΗ 145409106000 μέσω του δικτυακού τόπου της www.epidosis.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες / χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η γνωριμία της Εταιρείας με το κοινό, η παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και της επικαιρότητας των θεμάτων για τα οποία η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της. Μόνη η πλοήγηση στην ιστοσελίδα προϋποθέτει άνευ άλλου την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των τυχόν αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.

Οι παρόντες όροι αφορούν και διέπουν αποκλειστικά τις σχέσεις της εταιρείας «ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (εφεξής: «η Εταιρεία»), με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επισκέπτονται το www.epidosis.gr, (εφεξής «οι Χρήστες»). Περιηγούμενοι στο www.epidosis.gr, οι Χρήστες ταυτόχρονα αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης και νοείται ότι έχουν λάβει γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (διαθέσιμοι www.epidosis.gr/politiki-aporritou).

Η ιστοσελίδα www.epidosis.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας και ως εκ τούτου η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους Γενικούς Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, μονομερώς, δίχως προειδοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, και εν συνεχεία να γνωστοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις/ανανεώσεις στους Χρήστες μέσω της παρούσης Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το www.epidosis.gr συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την φόρμα απεγγραφής (www.epidosis.gr/forma-apeggrafis). Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της επίσκεψης/ χρήσης της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από την Εταιρεία υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας τρίτων στους χρήστες. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών/μελών με τους τρίτους πάροχους υπηρεσιών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Περιορισμός ευθύνης

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ενημερωτικό και όχι εμπορικό, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και η Ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουν συμπεριληφθεί στην Ιστοσελίδα αποδειχθεί ανακριβής.

Οι υπηρεσίες και γενικότερα το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Ιστοσελίδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για απόψεις / γνώμες / τοποθετήσεις / μηνύματα / δημοσιεύσεις τρίτων οπουδήποτε και αν αυτές εκφράζονται στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται. Τα μηνύματα αντιπροσωπεύουν το αποστολέα τους και όχι απαραίτητα τη γνώμη των ανθρώπων και των συντελεστών της Ιστοσελίδας ή άλλων χρηστών. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας και να εκφράσει τα παράπονα του στα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω.

Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ενημερωτικά δελτία (Newsletter)

Η αποστολή newsletter από την Ιστοσελίδα ενδέχεται να γίνεται μόνο στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν newsletter και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αλληλογραφίας και του νέου κανονισμού GDPR. Η Ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Η εγγραφή και διαγραφή στο newsletter γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου αυθεντικότητας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνδρομητή (opt-in, opt-out).

Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists ή καμπάνιες viber) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ο επίσημος διαδικτυακός της εταιρείας «ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική /ψηφιακή εγγραφή & μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας.

Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή του περιεχομένου των άρθρων που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα, εκτός αν αναφέρεται η Ιστοσελίδα ως πηγή προέλευσης.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας, στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας www.epidosis.gr, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

“Σύνδεσμοι” (links) προς άλλα sites / πηγές / Συνεργάτες / Affiliates

Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας ρητά αποδέχεται ότι οποιαδήποτε αναφορά και/ή παραπομπή σε τρίτους δεν υποδηλώνει καμία ρητή ή έμμεση αποδοχή/ προτροπή ή δέσμευση της Ιστοσελίδας, ούτε σε οποιαδήποτε περίπτωση προσφορά σε παροχή υπηρεσίας ή δέσμευση της Ιστοσελίδας για συμφωνία παροχής οιασδήποτε υπηρεσίας σχετικής με αυτούς. Η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για καμία παροχή υπηρεσίας από ή προς τρίτους και δεν λειτουργεί ως άμεσος ή έμμεσος πωλητής ή μεταπωλητής υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν ή καλεί τους επισκέπτες/ χρήστες να συνάψουν οποιαδήποτε σύμβαση με αυτούς.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα www.epidosis.gr κατά τρόπο που, είτε με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή είτε με δημοσίευση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου ή τρόπον τινά ενδέχεται να προκαλέσει οποιαδήποτε μορφής ζημία στη λογισμική πλατφόρμα λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, με την εγκατάσταση οιασδήποτε μορφής κακόβουλου λογισμικού κώδικα. Στην παρούσα παράγραφο υπάγεται και η υποχρέωση των χρηστών να μην αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα προώθησης προϊόντων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ενοχλήσεις σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης για τις οχλήσεις ή τις πάσης φύσεως ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους λόγω της μη ορθής χρήσης της υπηρεσίας αυτής.

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνίας, αναλόγως αν αυτός επικοινωνεί για λογαριασμό του ίδιου ή για λογαριασμό νομικού προσώπου καθώς και αναλόγως των ειδικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε νομικού προσώπου, δύναται να είναι τα κάτωθι:

Όνομα
Επίθετο
Διεύθυνση
Τ.K
Περιφερειακή Ενότητα
Πόλη
Χώρα
Επωνυμία Εταιρείας
Έδρα Εταιρείας
Εταιρικό ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ.
Νομική Μορφή Εταιρείας
Δραστηριότητα Εταιρείας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
E-mail

Με την καταχώρηση των στοιχείων του Χρήστη στην σχετική φόρμα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία θα προβαίνει σε επικοινωνία μαζί του αμέσως μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη δια της Ιστοσελίδας www.epidosis.gr, είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη /χρήστη των σελίδων της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα των συμφωνιών αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτές. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών προκύπτουν από την επίσκεψη/χρήση των σελίδων της Ιστοσελίδας καθίστανται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς την Ιστοσελίδα παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση web@epidosis.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο web@epidosis.gr.