Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Επιδοτήσεις & Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν την στήριξη των επενδύσεων και της ρευστότητας των ΜμΕ στην Ελλάδα

Η εταιρία EPIDOSIS άρρηκτα συνδεδεμένη με τις Επιδοτήσεις και τις Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν την στήριξη των επενδύσεων και της ρευστότητας των ΜμΕ στγν Ελλάδα, σας συμβουλεύει και σας καθοδηγεί στην σίγουρη επιτυχία!

 

Εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή εκδηλώθηκε από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας μας, για να υπαχθούν άμεσα στην ενισχύσεις μέσω των νέων προγραμμάτων,  που στηρίζουν με χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. 

 
 

Τα νέα ευέλικτα χρηματοδοτικά προϊόντα (συγχρηματοδοτούμενα και Εγγυοδοτικά) εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια προγράμματα 

 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας “Development Law Financial Instrument” (DeLFI),
παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης
διάρκειας με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων που
υποβλήθηκαν  στον νέο αναπτυξιακό νόμο N.4887/2022. Το DeLFI παρέχει
εγγύηση 80% ανά δάνειο  και συνολικά θα διατεθούν δάνεια ύψους 500 εκ.
Ευρώ.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κεφάλαια του DeLFI προέρχονται από τις επιστροφές
κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι (ΤΕΠΙΧ Ι).

 

Αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότητα της λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων ως revolving mechanism χρηματοδότησης με πολλαπλάσιο θετική επίδραση στην  οικονομία, καθώς πόροι του ΕΣΠΑ, αφού χρηματοδότησαν ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων επιστρέφουν εκ νέου στην αγορά για την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων.

 

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων (φέρει την ονομασία Business Growth Fund) μοχλεύει δημόσιους πόρους, σε συνεργασία με την Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και μέσω της συμμετοχής των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, αυξάνει τα διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια σε περισσότερα από 2 δις ευρώ.

 

 

 

 

Σημαντικά κονδύλια προορίζονται για την διοχέτευση στην αγορά επενδυτικών δανείων και κεφαλαίων κίνησης ύψους έως 1,35δις ευρώ, ενώ πρόσθετοι πόροι ύψους 35εκ. ευρώ αναμένεται να καλύψουν επιδότηση τόκων των παρεχόμενων δανείων.

Σημαντική θα είναι η ελάφρυνση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων αυτών, αφού κάθε δάνειο θα συγχρηματοδοτείται κατά 40% από τους δημόσιους πόρων των Ταμείων αυτών, και θα παρέχεται άτοκα, ενώ για το υπόλοιπο 60% που θα χρηματοδοτεί η Τράπεζα το κόστος χρηματοδότησης θα μειώνεται κατά 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου με την εφαρμογή της μερικής επιδότησης του επιτοκίου (υπό προϋποθέσεις). 

Αυτό αποφέρει μια συνολική μείωση του κόστους δανεισμού που δύναται να ξεπεράσει σε κάποιες περιπτώσεις και το 75% 

 
 

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loansμε συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 500 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ που υλοποιούν επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπτυξης παρόχων green services,  ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου) καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από 80.000 € έως 8.000.000 €. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.        

 

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε Μμε. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά χρηματοδότηση/ ενίσχυση από αντίστοιχο πρόγραμμα. Στόχος των δανείων είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων καθώς και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς (αύξηση ενεργειακών δαπανών, τιμές πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις) και η προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη, και το ύψος του δανείου ανέρχεται από 10.000 € έως 1.500.000 €. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.        

• Μία νέα εποχή για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση έχει εκκινήσει.  Πλέον έχουμε ξεπεράσει τον αποκλεισμό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα.

 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν σε χρήση της πλατφόρμας και να αιτηθούν την χορήγηση δανείων έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν όσοι τα δικαιούνται. 

 

Πλέον οι παραπάνω δράσεις είναι αρωγός της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στηρίζοντάς την με πολλαπλά εργαλεία. Πλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν στη διαθεσή τους ένα ακόμα εργαλείο, το εγγυοδοτικό πρόγραμμα DeLFi, για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Η ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 2,5 δις Ευρώ που έχουν διατεθεί στην Ελληνική αγορά, συμβάλλει στην αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου στη χώρα μας.

 

Τα νέα εργαλεία,  χρηματοδοτούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την βιώσιμη επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα μεγιστοποιούν τις δυνατότητες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

 

Η πλατφόρμα διευκολύνει τις επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο περιθώριο της τραπεζικής χρηματοδότησης, να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια -μία και μόνη φορά- και κατόπιν να γίνονται δεκτά από οποιαδήποτε τράπεζα επιλέξουν, χωρίς κόστος, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

 

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε Μμε. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά χρηματοδότηση/ ενίσχυση από αντίστοιχο πρόγραμμα. Στόχος των δανείων είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων καθώς και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς (αύξηση ενεργειακών δαπανών, τιμές πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις) και η προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη, και το ύψος του δανείου ανέρχεται από 10.000 € έως 1.500.000 €. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.        

H εταιρεία ΕPIDOSIS συνεχίζει να στηρίζει την Ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με σύγχρονα εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα έμπειρα στελέχη μας, βρίσκονται στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσουν λεπτομερώς για τις διαδικασίες αλλά και να συζητήσουμε τα θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σε σχέση με τις Χρηματοδοτήσεις

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι