Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας: Προεργασία για νέους ανέργους 18 – 29 ετών

Προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας για 25.000 άνεργους νέους, από 18 έως 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Η δράση θα παραμείνει ανοικτή ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού.

 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 18 – 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες (πλήρης απασχόληση). Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Επιπλέον καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη αποζημίωση. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για τον χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στη μικτή ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

 

Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της προαναφερόμενης αποζημίωσης. Από το ανωτέρω ποσό η Δ.ΥΠ.Α. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον e-ΕΦΚΑ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει την Δ.ΥΠ.Α. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Σε ποιους απευθύνεται

Ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα.
 

Περίοδος υποβολής

από 7/6/2024 (έως την κάλυψη των θέσεων εργασίας)

 

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr
• Προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της/των θέσης/θέσεων
• H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
• Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της/των θέσης/θέσεων
• Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και υπογράφουν συμφωνητικό

 

Είδος ενίσχυσης

Επιδότηση απασχόλησης-εργοδοτικών εισφορών / Κατάρτιση Προσωπικού

 

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

 

Όροι και προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. 

 
Οι επιχειρήσεις εντάσσονται, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:
 
Επιχειρήσεις με Προσωπικό                       Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
0-3 άτομα                                                      1
4-9 άτομα                                                     2
10-19 άτομα                                                   3
20-30 άτομα                                                 5
31-50 άτομα                                                  8
51+ άτομα                                                     20% του προσωπικού και έως 20 ωφελούμενους.
 

Τι χρηματοδοτείται

Η προεργασία διαρκεί 8 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 7 μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό. 

Επιπρόσθετα, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. 
Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης υπαγόμενοι στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.
 

Προϋπολογισμός

€ 200.000.000

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Executive Tax Planning: Οδηγός για Επιχειρηματική Επιτυχία

Η EPIDOSIS προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, οι υπηρεσίες

Accounting

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής τους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Με προϋπολογισμό