Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ενίσχυση επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας με επιχορήγηση έως 400.000€

Η Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 – 2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 65.000.000€ στοχεύει στην ενίσχυση των υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού και υπηρεσιών, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας.

Κάθε επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συνδέεται με μία Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες θα πρέπει να εξυπηρετούν τις Περιοχές Παρέμβασης της κάθε Απόληξης.

Ειδικότερα:

  • ΤΟΜΕΑΣ S3 – Αγροδιατροφική Αλυσίδα
  • ΤΟΜΕΑΣ S3 – Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
  • ΤΟΜΕΑΣ S3 – Ψηφιακές Τεχνολογίες
  • ΤΟΜΕΑΣ S3 – Αειφόρος Ενέργεια
  • ΤΟΜΕΑΣ S3 – Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
  • ΤΟΜΕΑΣ S3 – Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • ΤΟΜΕΑΣ S3 – Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
  • ΤΟΜΕΑΣ S3 – Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα έχουν το πλεονέκτημα να λάβουν έως και 45% επιχορήγηση. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 60.000€ έως και 400.000€.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ έως τις 22 Μαΐου 2024.

Η EPIDOSIS, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας μπορεί να σας στηρίξει στην  υλοποίηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού