правила за дистанция в частни предприятия, обществени служби и други места за събиране на хора, за да се намали разпространението на COVID-19

NewFEKimage_40b7fddaead90e8f75046a0740cf2c89

В Държавен вестник беше публикуван KYA № D1a/GP.οικ.29114, който определя правилата за спазване на разстояния в частни предприятия, обществени услуги и други места за събиране, мерките за защита в обществения транспорт, в превозните средства и по време на движението на учениците, както и процедурите за контрол и санкциите, предвидени в случай на нарушения.

Според решението:

 

Член 1

Правила за работа на частни предприятия

1.В частните предприятия, чиято дейност не е забранена съгласно спешните мерки за справяне с риска от разпространение на COVID-19, ръководството им трябва да гарантира, че при пристигане на потребителите се спазват следните разстояния:

 

KTA1

KTA2

KTA3

KTA4

KTA5

KTA6

KTA7

KTA8

 

2.В офисите, административните и други служби на частни предприятия от всякакъв вид, които продължават да работят, се поддържа минимално разстояние от един и половина (1,5) метра между служителите.

 

Член 2

Нарушения на правилата за функциониране на частни предприятия - санкции

1. Предприятия, които не отговарят на изискванията на член 1, наложени, в зависимост от степента на риска за общественото здраве, за всяко нарушение, с мотивиран акт на компетентния орган, административна глоба от хиляда (1000) до сто хиляди (100 000) евро и спиране на дейността за период от петнадесет (15) до деветдесет (90) дни, съгласно таблицата по-долу:

KTA9

KTA10

KTA11

KTA12

KTA13

2.В случай на служители, които не спазват правилата на член 1, на дружеството се налага административна глоба в размер на 150 (сто и петдесет) евро за всяко нарушение.

3.На физическите лица, които не спазват правилата на член 1, се налага за всяко нарушение, с мотивиран акт на компетентния орган, административна глоба в размер на сто и петдесет (150) евро.

 

Член 3

Мерки за защита в обществения транспорт

1.В зоните за пристигане и изчакване в обществения транспорт, както и в превозните средства и влаковете, персоналът и пътниците трябва да носят немедицински защитни маски. Задължението, посочено в предходната алинея, се прилага и за водача и пътниците на превозни средства за обществени услуги.

2.Пътниците в обществения транспорт са длъжни да спазват указанията на постоянния и временния персонал на операторите на обществения транспорт, които отговарят за надзора, управлението на струпването на пътници и оказването на помощ на пътниците, за да се спазват необходимите разстояния и да се осигури контролирано качване, за да се избегне пренаселеност.

3.За всяко нарушение на разпоредбите на настоящото се налага административна глоба в размер на 150 (сто и петдесет) евро с мотивиран акт на компетентния орган.

 

Член 4

Мерки за защита на пътнически превозни средства, обществени и частни, с водач

1.За пътнически превозни средства за обществено ползване (E.D.X. TAXI, Special Hire) и пътнически превозни средства за частно ползване (E.I.X.) с водач по закон. 4093/2012 (A' 222) до седем (7) места е разрешен превозът на двама (2) пътници и водача.

2.За пътнически превозни средства с осем (8) или девет (9) места, за обществено ползване (E.D.H. Special Hire) и за частно ползване на пътнически превозни средства (E.I.H.) с водач по закон. 4093/2012, се разрешава превоз на трима (3) пътници и водача.

3.В горепосочените случаи ограничението за пътници може да бъде надхвърлено по изключение, ако освен водача в превозното средство пътуват само родители и техните непълнолетни деца.

4.В случаите на ал. 4.

5.За всяко нарушение на разпоредбите на този, се налага, с мотивиран акт на компетентния орган, административна глоба в размер на сто и петдесет евро (150 €), както на водача на превозното средство и на пътниците.

 

Член 5

Мерки за защита на частните пътнически превозни средства

1.За пътнически превозни средства за частно ползване (E.I.X.) с до седем (7) места е разрешен превозът на двама (2) пътници плюс водача.

2.За пътнически превозни средства за лично ползване (E.I.X.) с осем (8) или девет (9) места е разрешен превозът на трима (3) пътници и водача.

3.Разпоредбите на параграфи. 1 и 2 се прилагат за превозните средства с двойна кабина, смесена употреба и тип фургон, които се движат в съответствие с разпоредбите на министерско решение № 61512/2900/11.12.2002 г. (B' 1548).

4.В горепосочените случаи ограничението за пътници може да бъде надхвърлено по изключение само ако в превозното средство се намират единствено родители с техните непълнолетни деца.

5.За всяко нарушение на разпоредбите на този, се налага, с мотивиран акт на компетентния орган, административна глоба в размер на сто и петдесет евро (150 €), както на водача на превозното средство и на пътниците.

 

Член 6

Максимален брой пътници в обществени или частни градски и междуградски автобуси

1.Във всички автобуси за обществено ползване (автобуси на градски и междуградски KTEL или KTEL SA, автобуси на индивидуални шофьори по неспециализирани линии, туристически автобуси и специални туристически автобуси от открит или закрит тип), в автобусите за лично ползване, както и в автобусите на общинския обществен транспорт, се разрешава превоз на пътници до 50% от максималния брой пътници на превозно средство.

2.За всяко нарушение на разпоредбите на настоящия член всеки пътник се таксува в допълнение към процента на пар. 1, както и на водача на превозното средство, на основание

с акт на компетентния орган - административна глоба в размер на 150 (сто и петдесет) евро.

 

Член 7

Специални мерки за защита по време на движението на учениците

1.Особено в случай на движение на ученици, чрез дерогация от членове 4-6 от настоящия член, се прилагат специалните мерки за защита, посочени в настоящия член.

2.α. Предприемат се всички необходими мерки за поддържане на необходимите разстояния и за осигуряване на контролирано качване и слизане на борда по организиран начин и с необходимото закъснение, за да се избегне пренаселеност.

β. Всяка двойка седалки в училищния автобус съответства на един ученик, така че общо се постига половината от заетостта на превозното средство.

в. Училищни транспортни средства, с изключение на превозните средства, посочени в параграф. 5, се дезинфекцират ежедневно преди и след транспортиране, в зависимост от техните повърхности, с антисептичен алкохолен разтвор или с разтвор на натриев хипохлорит 0,1% (10:1 разтвор на белина, т.е. 9 части вода и 1 част белина), след което се извършва естествена вентилация и вакуумиране между употребите.

3.Водачите на превозни средства, изпълняващи задачата да превозват ученици, придружители, учители и ученици, могат да носят немедицински защитни маски.

4.Особено за частните училища е възможно да се превозват ученици от средните училища в частни училищни автобуси със седалки за началното училище, при спазване на мерките по ал. 2.

5.Особено в случай на превоз на ученици с пътнически превозни средства по ал. 1 и 2 от член 4 [превозни средства за обществено ползване (E.D.X. TAXI, специален лизинг) и за частно ползване (E.I.X.) с водач по закон. 4093/2012 (A' 222)], използването на немедицински защитни маски от пътниците и водача е задължително. В случай на нарушение на разпоредбата на предходната алинея се прилагат разпоредбите на ал. 5 от член 4.

 

Член 8

Мерки за защита в болници, обществени услуги и места за публични събрания

1.В болници, клиники и диагностични центрове от всякакъв вид се спазва минимално разстояние от един и половина (1,5) метра между хората, за което отговаря съответният директор. В същите зони е задължително използването на медицински маски от персонала и немедицински маски от пациентите или посетителите.

2.В обществените служби от всякакъв вид се поддържа минимално разстояние от един и половина (1,5) метра между служителите, за което отговаря ръководителят на съответния отдел. Обществената услуга се предоставя само в спешни случаи, след предварително записване.

3.На всички обществени места за събиране на хора, открити и закрити, които не са заети от специална разпоредба на тази наредба, трябва да се спазва минимално разстояние от един и половина (1,5) метра между хората.

4.В случай на нарушаване на задължението за носене на маска, съгласно втората алинея на ал. 1, се налага административна глоба в размер на триста (300) евро за всяко нарушение, с мотивиран акт на компетентния орган, за всяко нарушение. За всяко нарушение на правилата за минимално разстояние, установени в настоящия регламент, се налага административна глоба в размер на 150 EUR с мотивирано решение на компетентния орган.

 

Член 9

Компетентни органи за контрол и изпълнение

1.α) Компетентните органи за осигуряване на прилагането на настоящия регламент, за извършване на проверки, установяване на нарушения и налагане на предвидените административни санкции са Инспекцията по труда (S.E.P.E.), здравните служби на местните власти от първа и втора степен, гръцката полиция, общинската полиция и пристанищните власти в рамките на тяхната компетентност, Генералния секретариат за търговия и защита на потребителите, както и Националния орган за прозрачност (E.A.D.) по член 82 от Закон № 1. 4622/2019 (Α' 133).

б) Контролните органи са инспекторите на Националната инспекционна служба на Гърция, компетентните санитарни органи на здравните служби на местните власти от първа и втора степен, униформеният персонал на гръцката полиция, персоналът на общинската полиция, униформеният персонал на пристанищните власти, инспекторите на Генералния секретариат за търговия и защита на потребителите, както и инспекторите - одитори на Националния орган за прозрачност (E.A.D.).

2.Горепосочените контролни органи извършват редовни проверки, извънредни проверки и проверки след подадена жалба, като информират писмено своя висшестоящ отдел или орган за резултатите от проверките. По време на проверките те носят и показват официалната си лична карта или друг документ, доказващ техния статут.

3.Другите компетентни органи, посочени в буква а) от параграф 1, буква а), се считат за компетентни. 1, с които се налагат глоби на дружествата, трябва да се изпратят до Генералния секретариат за търговия и защита на потребителите на Министерството на развитието и инвестициите на следния електронен адрес kiroseis_gge@mnec.gr, данните за изпращането на съответните санкции в съответствие с приложение II към настоящия регламент, след приемането на съответното решение от ръководителя на отдела или органа в съответствие с параграф 1. 3 от член 10.

 

Член 10

Процедури за контрол - удостоверяване на нарушенията

1.Компетентните органи, посочени в член 9, чрез съответните контролни органи извършват проверки за спазването на настоящия регламент и потвърждават съответните нарушения.

2.Тези проверки се извършват в рамките на контролните дейности на компетентните органи, както е посочено в настоящия документ и в съответните им оперативни органи, и в съответствие с техните компетенции.

3.При констатиране на нарушение контролните органи съставят акт за налагане на глоба и спиране на дейността, ако е налице случай по ал. 1 от член 2. Ако нарушението се отнася до здравно заведение или предприятие, или организация/орган, в случай на отказ да се приемат стоките, актът се връчва в обекта, където е установено нарушението, в присъствието на двама от съответните контролни органи. Отказът да се приеме доставката и запечатването на документа се отбелязват с подпис и дата върху копията на акта за конфискация. В срок от пет (5) дни от връчването на акта за налагане на глобата и спиране на дейността, проверяваният може да подаде възраженията си до ръководителя на отдела или органа, към който принадлежи органът, установил нарушението. Възраженията могат да се подават само по електронен път на съответния адрес, който трябва да бъде посочен във формуляра на акта за налагане на глоба и спиране на дейността. По решение на ръководителя на службата или органа се създава тричленна комисия, която разглежда възраженията в срок от 48 часа и с мотивиран доклад относно конкретните факти и елементи ги приема или отхвърля и налага санкции. Ако повдигнатите възражения бъдат отхвърлени, административните актове (административна глоба и спиране на дейността, когато е приложимо) се потвърждават от ръководителя на службата или органа, който издава решение за това. Ако за констатираното нарушение е наложено и спиране на дейността, то се отменя от датата на уведомяване на проверяваното лице за решението за отхвърляне, посочено в предходната алинея.

 

Член 11

Налагане на глоби

1.Глобата се налага с мотивиран акт на компетентния орган за всяко нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

2.Нарушението се регистрира в специален формуляр, озаглавен "Акт за налагане на глоби и спиране на дейността", по образеца от приложение I, приложен към настоящия документ и представляващ неразделна част от него, в който задължително се вписват данните на нарушителя, номерът на социалната осигуровка и номерът на личната карта/паспорта, описва се нарушението и се посочва размерът на наложената глоба. Актът се попълва в три екземпляра от контролния орган. Впоследствие един (1) екземпляр се предоставя на одитираното лице, един (1) се изпраща на компетентния Д.О.Й. по местоживеене на одитираното лице или по седалището на одитираното дружество след изтичане на срока за възражения и един (1) остава като отрязък в компетентния орган, който представлява правния титул на сертификата за нарушение.

3.Специалният тристранен формуляр се издава и разпространява до съответните контролни органи под отговорността на компетентните органи, посочени в член 9 от настоящия регламент.

4.Проверяваният е длъжен да съобщи на проверяващия орган личните данни или подробности за дружеството, необходими за потвърждаване на нарушението, като например пълно име, бащино име, данъчен идентификационен номер, компетентна данъчна служба, Данъчен идентификационен номер (Идентификационен номер) или номер на паспорта, адрес на пребиваване и, в случай на здравно заведение, лиценз за дейността на заведението, ако заведението е здравно заведение, за да се осигури контрол.

 

Член 12

Установяване и събиране на глоби

1.Глобите, наложени в съответствие с разпоредбите на настоящия закон, се заплащат в срок от 15 (петнадесет) дни от датата на връчване или уведомяване за акта за налагане на глоби и спиране на дейността, чрез електронно платежно нареждане (e-parabola) на Генералния секретариат на информационните системи на публичната администрация, издадено или директно от уебсайта https://www.gsis.gr/e-paravolo (Гръцката държава или компетентният орган за принудително изпълнение на глобите), или от центровете за обслужване на граждани (ЦОГ), или от банките, или от D.O.Y. Глобите се включват като публичен приход (Закон 356/1974) в аналитичната сметка за приходите (A.L.E.) 1560989001 "Други глоби и санкции". Копие от платежния документ се изпраща по електронен път на адреса, посочен във формуляра на акта за налагане на глобата и спиране на дейността, с цел подаване на възражения.

2.В случай на закъсняло плащане на глобата компетентните органи изпращат в срок от 30 (тридесет) дни от датата на връчване или уведомяване на акта за налагане на глоба и спиране на изпълнението на съдебното решение на Д.О.Й. по местоживеене на нарушителя, за да бъде удостоверено, в съответствие с разпоредбите на член 2 от Закон 356/1974 "Кодекс за събиране на публични приходи - C.E.D.E." (Α' 90).

 

Член 13

Орган за обществена информация

Генералният секретариат за търговия и защита на потребителите на Министерството на развитието и инвестициите, чрез четирицифрения телефонен номер 1520 и други електронни средства, е определен за компетентната служба за информиране на обществеността относно прилагането на настоящия регламент.

 

Член 14

Захранване

1.Настоящото решение се прилага от 11 май 2020 г. до 17 май 2020 г.

2.Съвместното решение на министрите на развитието и инвестициите, защитата на гражданите, образованието и религиозните въпроси, труда и социалните въпроси, здравеопазването, вътрешните работи и инфраструктурата и транспорта (27731/6.5.2020) "Мерки за поддържане на дистанция по време на превоза на ученици от държавни и частни училища и промяна на мерките за защита в пътническите превозни средства за обществено и лично ползване" (V' 1757) се отменя от публикуването на настоящото решение.

или уведомлението за експлоатацията му, или всеки документ на публичен орган, показващ неговата площ. Ако проверяваното лице откаже да предостави някоя от горепосочените информации, контролният орган може незабавно да поиска съдействие от гръцката полиция.

KTA17KTA17KTA17KTA17

Източник: e-nomothesia

 

 

Тази публикация има чисто информативен характер и не представлява част от специализиран съвет. H опитен екип от EPIDOSIS е винаги на ваше разположение, за да отговори на въпросите ви относно последните новости.

Оставете коментар

Трябва да сте влезли в системата, за да публикувате коментар.
предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът ви може да съхранява информация за различни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените настройките си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността на уебсайта.