Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση υφιστάμενων + νέων ΜΜΕ στις περιοχές Εδαφ. Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφ. Δυτ. Μακεδ. & Μεγαλόπολης

Η Δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.» Σκοπός της είναι η δημιουργία νέων και η ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων προκειμένου να εκμηδενιστούν οι εκπομπές που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050. Μέσα από την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, και τον παραγωγικό μετασχηματισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων και ενίσχυση νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων,που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβαση.

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Νομός Αρκαδίας (με περιορισμό)
Περίοδος υποβολής: αναμένεται


Δικαιούχοι:
Νέες Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις.

Προυποθέσεις:
1.Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης ή/και να είναι Φυσικά Πρόσωπα


2.Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν με αποδεκτή νομική μορφή σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο


3.Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:
– Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
– Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
– Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
– Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
– Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου


4.Να διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ στην περίπτωση των Υπό Σύσταση θα πρέπει να τον διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση δημόσιας χρηματοδότησης


5.Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης


6.Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης


7.Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει (οι Υπό Σύσταση θα πρέπει να εγγραφούν μετά την σύστασή τους)


8.Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη)


9.Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να:
•αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης
•περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
•περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο Ετήσιας Μονάδας Εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
•περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες των οποίων αθροιστικά ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών) να κυμαίνεται από 20.000 € έως και 100.000 €.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Κτίρια και περιβάλλον χώρος
Εξοπλισμοί & Μεταφορικά Μέσα
Λογισμικό
Παροχή Υπηρεσιών
Προσωπικό
Έμμεσες Δαπάνες
Διάρκεια Υλοποίησης: έως 12 μήνες
Ένταση Ενίσχυσης: 70%
Προϋπολογισμός: Από 20.000€ έως και 100.000€.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.


Η παρούσα πρωτοβουλία αποσκοπεί στην εφαρμογή μέτρων που εκμεταλλεύονται τη χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών, υποδομών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα αναβάθμισης της ενέργειας, προώθησης της κυκλικής οικονομίας, υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

 

Αν ενδιαφέρεστε για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την ένταξη σας στο πρόγραμμα, το εκπαιδευμένο προσωπικό μας είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. Όλη η ομάδα της EPIDOSIS βρίσκεται στη διάθεσή σας.

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού