Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ανώνυμη Εταιρεία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η ανώνυμη εταιρεία αποτελεί μια μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας με αυτοτελή νομική προσωπικότητα. Αυτή έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα χρέη της, τα οποία εξυπηρετούνται μέσω της δικής της περιουσίας. Το κεφάλαιο της εταιρείας κατανέμεται σε μετοχές. Θεωρείται εμπορική ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή το σκοπό της, ακόμα και εάν αυτός δεν συνίσταται στη διεξαγωγή εμπορικών δραστηριοτήτων.

 

Ο σχετικός νόμος που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες ισχύει για όλες ανεξαιρέτως, με την παρατήρηση ότι υπάρχουν ειδικότερες ρυθμίσεις για εκείνες με μετοχές ή άλλους τίτλους που είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές. Αυτές οι ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται επίσης σε εταιρείες με μετοχές που διαπραγματεύονται στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, αλλά μόνο όταν αυτό αναφέρεται ρητά.

 

Κατά την ίδρυση μιας εταιρείας, το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να κατατεθεί. Ο χρόνος που δίνεται για την καταβολή τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκατεσσάρων ημερών ή ανώτερος των τεσσάρων μηνών από την καταχώριση της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων για μελλοντικές αυξήσεις, πρέπει να γίνονται σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας σε πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του ΕΟΧ. Εάν τα χρήματα δαπανηθούν για τους σκοπούς της εταιρείας, η μη καταβολή στον λογαριασμό δεν οδηγεί σε ακυρότητα, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση αύξησης κεφαλαίου.

Η εισφορά μπορεί να γίνει μέσω συμψηφισμού χρεών της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα, εφόσον προβλέπεται από την απόφαση αύξησης κεφαλαίου. Αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Ο συμψηφισμός απαγορεύεται σε περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων στα πλαίσια εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα.

 

Η καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο. Η πιστοποίηση πρέπει να γίνει εντός του πρώτου δίμηνου από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής για αύξηση κεφαλαίου.

 

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, καθώς και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, πρέπει να αναφέρουν τις ειδικές περιστάσεις καταβολής ή την καταβολή μέσω συμψηφισμού. Η πιστοποίηση καταβολής για εισφορές σε είδος γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως μεγέθους της εταιρείας.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα 2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: