Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Τα 10 βασικά σημεία για την αναστολή προθεσμιών πληρωμής των επιταγών

Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου / ΦΕΚ Α75/30.03.2020 προβλέπει ειδικές διευκολύνσεις για τις Επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει επιταγές και πλήττονται από την πανδημία του Covid-19. Συγκεκριμένα, οι Επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή πλήττονται από την παρούσα κρίση και ανήκουν σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς προσωρινής αναστολής της εμφάνισης/πληρωμής/σφράγισης των αξιογράφων τους και έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την προθεσμία πληρωμής των επιταγών τους για 75 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Δείτε παρακάτω τα 10 βασικά σημεία:

Προσοχή : Οι εκδότες επιταγών, που έχουν τις προϋποθέσεις και θέλουν την «προστασία/αναστολή πληρωμής», πρέπει να γνωρίζουν ότι :  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (7.4.2020 μεσάνυχτα ) δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση και άρα  δεν θα υπάρχει «προστασία/αναστολή πληρωμής» .

 

1)     Ποιες επιταγές και ποια άλλα αξιόγραφα αφορά

Αφορά τις εξής κατηγορίες αξιογράφων : α) Επιταγές, β) Συναλλαγματικές και γ) Γραμμάτια σε διαταγή.

Ειδικότερα από τα ανωτέρω αξιόγραφα, αφορά αυτά, που οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους είναι από τις 30 Μαρτίου 2020 (*) και μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

(*)  Οι Ανακοινώσεις του  Υπουργείου Οικονομικών /Γραφείο Τύπου /27-3-2020 και της  Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναφέρει την 31.03.2020.

Επισήμανση

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των ανωτέρω οριζόμενων.

2)     Ποιες Επιχειρήσεις, μπορούν να ζητήσουν  «αναστολή προθεσμιών πληρωμής»

α) ( Άμεσα ) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:

– είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης,

– είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

β) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:

 • πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις (α) κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν γίνει τέτοιες εντάξεις ( Δείτε κατωτέρω σημείο 6 )

Προσοχή :

Οι διατάξεις της ΠΝΠ της 30.03.2020 δεν επηρεάζουν την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των αξιογράφων οι υπόχρεοι προς πληρωμή των οποίων δεν εμπίπτουν στους ΚΑΔ ( οι οποίοι προστατεύονται ).

3)      Χρονική διάρκεια του μέτρου της «Αναστολής των  Προθεσμιών πληρωμής»

Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Παραδείγματα :

α) Αν μια επιταγή λήγει στις 10 Απριλίου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες ( δηλαδή στις 24 Ιουνίου).

β) Αν μια επιταγή λήγει στις 30 Μαΐου 2020, θα πρέπει να  πληρωθεί μετά από 75 ημέρες ( δηλαδή στις 13 Αυγούστου).

γ) Αν μια επιταγή λήγει στις 2 Ιουνίου 2020 , θα πληρωθεί κανονικά ( είναι εκτός του οριζόμενου διαστήματος «προστασίας» ).

Προσοχή

Η «Αναστολή των  Προθεσμιών πληρωμής», ισχύει μόνο εφόσον τα στοιχεία των ανωτέρω αξιογράφων, διαβιβαστούν/γνωστοποιηθούν, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

4)     Υπόχρεοι στην  «Ηλεκτρονική διαβίβαση»

Σύμφωνα με την ΠΝΠ, πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους.

Στην πράξη [ δείτε κατωτέρω : Σημείο 5 ] και τουλάχιστον σε αυτή την φάση, η διαβίβαση, θα γίνεται μόνο από τους Εκδότες.

5)     Αποδέκτης της Διαβίβασης και Τρόπος Διαβίβασης/ γνωστοποίησης

 

Διαβίβαση (ηλεκτρονικά), στα πιστωτικά ιδρύματα

Η διαβίβαση γίνεται  ηλεκτρονικά, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018, των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 , καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Τρόπος

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ( Σημείωση : στην ιστοσελίδα του, www.dias.com.gr , δεν γίνεται καμία αναφορά στο θέμα ) ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ( Σημείωση : στην ιστοσελίδα του www.tiresias.gr/updates.html , γίνεται παραπομπή στην «ανακοίνωση της  Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών» ), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α΄ αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση [ κυρίως τα ΑΦΜ των οποίων εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων ] .

Στην πράξη

(1) Οι Τράπεζες ( ως αποδέκτες της διαβίβασης ), κινούνται σύμφωνα, με την ανακοίνωση της  Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις / 2 -4-2020, που αναφέρει τα εξής :

« Διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (άρθρο δεύτερο) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες

Με το άρθρο 2 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται η  αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία πληρωμής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020) κατά 75 ημέρες. Καθώς η ΠΝΠ αφορά συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων προσώπων,  που μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής ρυθμίσεως, και θέτει προθεσμία  6 εργασίμων ημερών για τη συναφή δήλωση αυτών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

 1. Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, και ειδικότερα των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ.), τα ΑΦΜ των οποίων εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων [όπως αυτά προσδιορίζονται και διαβιβάζονται στις τράπεζες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)] και επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης τα πιστωτικά ιδρύματα θα ολοκληρώσουν και θα ενημερώσουν άμεσα το κοινό -εντός της προβλεπόμενης στην ΠΝΠ προθεσμίας- σχετικά με την διαδικασία υποβολής σχετικής δήλωσης.

Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.

 1. Ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως και την 7.4.2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη (αναστέλλεται ο χρόνος) για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.
 2. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (7.4.2020) δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση.
 3. Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.
 4. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν  εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 07η Απριλίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΚΑΔ ΘΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

 1. Η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του Απριλίου 2020. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.
 2. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα πριν την καταληκτική ημερομηνία των έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους κατά τα αμέσως ανωτέρω, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Οι προαναφερθείσες διατάξεις της ΠΝΠ της 30.03.2020 δεν επηρεάζουν την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των αξιογράφων οι υπόχρεοι προς πληρωμή των οποίων δεν εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ.»

Άρα οι δηλώσεις/καταχωρήσεις, θα γίνονται ανά Τράπεζα, στην «ειδική εφαρμογή», που χρησιμοποιεί η κάθε Τράπεζα.

(2) Με βάση τα ανωτέρω, ήδη αρκετές Τράπεζες, έχουν προβεί σε ανάλογες ανακοινώσεις. Παραθέτουμε όσες μας έγιναν γνωστές :

(i)   EUROBANK

Για επιταγές που συνδέονται με λογαριασμούς Eurobank, η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το e-Banking για επιχειρήσεις (από 04.04.2020) ή σε κατάστημά μας. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να παρατείνει την προθεσμία πληρωμής για:

Συγκεκριμένες επιταγές

Το σύνολο των επιταγών της

Βήμα-βήμα η διαδικασία

Από 04.04.2020 η διαδικασία θα γίνεται και ηλεκτρονικά μέσα από το e-Banking για επιχειρήσεις:

Συνδεθείτε στο e-Banking και επιλέξτε τις επιταγές που θέλετε να παραταθεί η προθεσμία πληρωμής τους.

Εάν συνδέεστε στο νέο e-Banking:

Στην Αρχική σελίδα επιλέξτε τον λογαριασμό σας που συνδέεται με το καρνέ επιταγών σας.

Για να δείτε την κατάσταση, το ποσό και άλλα στοιχεία των επιταγών που έχετε εκδώσει, επιλέξτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του λογαριασμού σας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΚΑΡΝΕ ΕΠΙΤΑΓΩΝ > Προβολή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα αναζήτησης για να εντοπίσετε τις επιταγές που σας ενδιαφέρουν.

Επιλέξτε μία-μία τις επιταγές που θέλετε να παραταθεί η προθεσμία πληρωμής τους. Βάζετε μόνο το ποσό και την ημερομηνία έκδοσης της επιταγής για να εκτελέσετε την ενέργεια.

Εάν συνδέεστε στο παλιό e-Banking:

Για να δείτε την κατάσταση, το ποσό και άλλα στοιχεία των επιταγών που έχετε εκδώσει, επιλέξτε:

Ταμειακή Διαχείριση > Επιταγές > Κατάσταση Εκδοθεισών Επιταγών

Επιλέξτε μία-μία τις επιταγές που θέλετε να παραταθεί η προθεσμία πληρωμής τους. Βάζετε μόνο το ποσό και την ημερομηνία έκδοσης της επιταγής για να εκτελέσετε την ενέργεια.

Δεν έχετε κωδικούς e-Banking;

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε ατομική επιχείρηση, αποκτήστε online κωδικούς e-Banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας.

Αρκεί να είστε πελάτης μας, να έχετε δηλώσει τον αριθμό κινητού σας και να έχετε ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank στο όνομά σας. Οι κωδικοί σας εκδίδονται online εκείνη τη στιγμή.

Δείτε βήμα-βήμα πώς αποκτάτε online κωδικούς e-Banking.

Εάν είστε νομικό πρόσωπο, για να αποκτήσετε κωδικούς e-Banking για επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τον Relationship Manager που σας εξυπηρετεί ή να έρθετε σε ένα κατάστημά μας.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από το e-Banking για να παρατείνετε την προθεσμία πληρωμής των επιταγών σας, σύμφωνα με όσα ορίζει η νέα ΠΝΠ, ελάτε σε ένα κατάστημά μας ή ενημερωθείτε από τον Relationship Manager που σας εξυπηρετεί.

…………………………………………

(ii)               ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

https://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/LP/Anastoli-Prothesmion

Διαδικασία δήλωσης μέσω winbank:

Μπείτε στην winbank με τους προσωπικούς κωδικούς e-banking.

Ακολουθήστε τα βήματα για τη συμπλήρωση της δήλωσης για αναστολή εξόφλησης επιταγών.

Συμπληρώστε το ποσό της επιταγής και την ημερομηνία έκδοσης.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω winbank θα είναι ενεργή από τη Δευτέρα 6 Απριλίου και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020.

Διαδικασία δήλωσης σε Κατάστημα του Δικτύου:

 • Aριθμός Λογαριασμού
 • Αριθμός Επιταγής
 • Ημερομηνία έκδοσης επιταγής / λήξης συναλλαγματικής
 • Ποσό επιταγής/Συναλλαγματικής
 • ΑΦΜ εκδότη/αποδέκτη

Για τους πελάτες που θα προσέλθουν σε Κατάστημα θα ισχύσει το ωράριο εξυπηρέτησης πελατείας καθώς και οι περιορισμοί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού.

Έως την 7η Απριλίου 2020, δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων, ενώ μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση. Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται / πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

Εφόσον η επιχείρηση συμπεριληφθεί στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός Απριλίου 2020 θα ισχύσει η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων σας. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργάσιμων ημερών από την υπαγωγή της επιχείρησης στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.

Συνιστάται, εάν είστε κομιστής επιταγής η οποία δεν πληρώθηκε λόγω αναστολής της προθεσμίας της το χρονικό διάστημα από 31/3 έως και 7/4 να επικοινωνήσετε με τον εκδότη της επιταγής για να διαπιστώσετε την πρόθεσή του για ανάκληση ή όχι της επιταγής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεν έχει αναστείλει την προθεσμία για τη συγκεκριμένη επιταγή, μπορείτε από 8/4 να την επανακαταθέσετε για πληρωμή.

…………………………

(iii)             ALPHA BANK

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/support-center/covid-19-anastoli-pliromon-epitagon

Διαδικασία δήλωσης για παράταση πληρωμής επιταγών

Για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, χρειάζεστε :

 • τον αριθμό λογαριασμού όπου σύρεται το αξιόγραφο
 • τον αριθμό του αξιογράφου (επιταγής)
 • την ημερομηνία έκδοσης
 • το ποσό
 • τον ΑΦΜ σας.

Χρησιμοποιείστε το myAlpha Web και κερδίστε χρόνο

Καθώς το χρονικό περιθώριο δήλωσης είναι στενό, προχωρήστε τώρα στις δηλώσεις που σας ενδιαφέρουν μέσω του myAlpha Web για Επιχειρήσεις, ακολουθώντας τη διαδικασία :

Στο μενού ‘’Λογαριασμοί’’ επιλέξτε τον λογαριασμό που επιθυμείτε και στη συνέχεια το υπομενού ‘’Επιταγές’’ και στη λίστα των επιταγών που εμφανίζεται επιλέξτε τις Επιταγές που επιθυμείτε να υπαχθούν στην προστασία της ΠΝΠ.

Εάν, για τη δήλωση αξιογράφων προς ένταξη, κρίνετε αναγκαία τη μετάβασή σας στο Κατάστημα της Alpha Bank με το οποίο συνεργάζεστε, παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ για την προστασία της υγείας σας και οδηγίες για τη διευκόλυνσή σας κατά τις ώρες αιχμής.

………………………….

(iv)             ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η πλατφόρμα δήλωσης επιταγών σε αναστολή των πελατών στους πληττόμενους ΚΑΔ των τραπεζών είναι διαθέσιμη από σήμερα [ 03 Απριλίου 2020] και μέχρι τα μεσάνυχτα  της 7ης Απριλίου 2020 για τις συνεταιριστικές τράπεζες:

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας (δίκτυο πελατών πρώην Συν/κής Έβρου).

( Πηγή : https://www.sofokleousin.gr/se-leitourgia-i-platforma-dilosis-epitagon-se-anastoli-gia-4-syne )

6)     Ποια είναι η Προθεσμία της «Ηλεκτρονικής διαβίβασης» ;

α) Εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών [ πριν την τροποποίηση ήταν 3 ημέρες ] από την έναρξη ισχύος της παρούσας [ η ΠΝΠ, εκδόθηκε 30-3-2020. Άρα έως 7-4-2020  ( ακριβέστερα μέχρι τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020  ]  για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις [ περ. 2α   ]

β) Εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών [ πριν την τροποποίηση ήταν 3 ημέρες ]  από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις [ περ. 2β   ]

Σημειώνεται ότι : « Η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του Απριλίου 2020. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.» ( Ανακοίνωση της  Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών /2-4-2020 )

Προσοχή

Διευκρινήσεις πρέπει να δοθούν αρμοδίως, για το από πότε ξεκινά η προθεσμία για ΚΑΔ, που επισήμως φαίνεται να εντάχθηκαν στις πληττόμενες επιχειρήσεις στις 3/4/2020 ( Α.1072/2020  και Α.1073/2020 )

Δηλώσεις του Υπουργού κ. Άδωνη   Γεωργιάδη, σε τηλεοπτικό σταθμό

«Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 7 Απριλίου θα πρέπει όσοι θέλουν και είναι σε ΚΑΔ που δικαιούνται προστασίας, να αναγγείλουν ηλεκτρονικά ποιες επιταγές τους θέλουν να τύχουν προστασίας. Αυτές οι επιταγές που θα δηλωθούν από τον εκδότη τους ότι θέλουν να προστατευθούν, αυτές θα είναι προστατευμένες για τις επόμενες 75 ημέρες, από την Τετάρτη 8 Απριλίου όσες επιταγές δεν έχουν αναγγελθεί, νοούνται ότι θα πληρωθούν. Και θα μπορεί ο κομιστής να πηγαίνει να την εισπράξει ή να τη σφραγίσει, αν δεν πληρώνεται. Όσοι μπορούν να πληρώσουν να συνεχίσουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για να μην πάει η οικονομία στο μηδέν και να συνεχίσει να κινείται». ( Τ/Σ «ΣΚΑΪ» , 4-4-2020 )

7)     Δυνατότητα των «κομιστών αξιογράφων» , να ενταχθούν στις πληττόμενες επιχειρήσεις ( Ατομικά ως Επιχείρηση, ακόμα και αν δεν ανήκουν στους «πληττόμενους ΚΑΔ» )

Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι, δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων της περίπτωσης 2α , δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις αντίστοιχες ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εφόσον :

Το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την ανωτέρω  διαδικασία, είναι : Μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

Παράδειγμα :

Επιχείρηση, κομιστής αξιογράφων που αναστέλλονται, ποσού 200.000 ευρώ, έχει μέσο μηνιαίο κύκλο   συναλλαγών, για το έτος 2019,  900.000 ευρώ.

Έχει την  δυνατότητα να ενταχθεί στις «πληττόμενες επιχειρήσεις», αφού το 200.000/900.000, είναι μεγαλύτερο από το 20%.

Προσοχή :

Εξαίρεση υπαγωγής, παρόλο το  σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% :

Εξαιρούνται οι κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

Ανακοίνωση Υπουργείο Οικονομικών /Γραφείο Τύπου /27 Μαρτίου 2020

« Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους), στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν αν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης.

Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση».

8)     Δυνατότητα εξόφλησης στην αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, μετά από αμοιβαία συμφωνία.

Τα ανωτέρω, δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

«Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν  εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 07η Απριλίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα». ( Ανακοίνωση της  Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών /2-4-2020 )

9)     Διευκρινήσεις που πρέπει να δοθούν.

α) Πως θα αποδεικνύεται ότι κάποιος Κομιστής θα μπορεί να αποδείξει, ότι έχει τις προϋποθέσεις να ενταχθείτε στην κατηγορία των « πληττόμενων ΚΑΔ »  [ Δείτε ανωτέρω : Σημείο 7 ], αφού ο Εκδότης στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γνωρίζει τον Κομιστή, αλλά ούτε φαίνεται να είναι απαραίτητη η καταχώρηση, αυτού του στοιχείου ;

Σημειώνεται ότι με βάση την «Ανακοίνωση Υπουργείο Οικονομικών /27-3-2020» Αναμένεται με υπουργική απόφαση, που θα περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο

β) Με ποιόν συγκεκριμένο τρόπο θα «αναγγέλονται»,  οι  «Συναλλαγματικές» και τα  «Γραμμάτια σε διαταγή»

γ) Τι θα γίνει όταν κάποιο Τραπεζικό ίδρυμα, δεν έχει ετοιμάσει μέχρι τις 6/4/2020 ή και αργότερα, την «ειδική εφαρμογή», για να κάνει μια εταιρεία την καταχώρηση των στοιχείων των επιταγών, που έχουν εκδοθεί από το μπλοκ επιταγών της Τράπεζας αυτής ;

10)       Σύνοψη και Σημεία που πρέπει να προσέξουν οι Επιχειρήσεις ( είτε είναι πληττόμενες, είτε όχι )

α) Σύνοψη

Η « αναγκαστική δανειοδότηση», του Εκδότη από τον Κομιστή, χωρίς να υπάρχει άμεση ( έστω μερική ) στήριξή του  Κομιστή, από το Τραπεζικό Σύστημα, δυστυχώς ενδέχεται να δημιουργήσει «ντόμινο»

Αν λάβουμε υπόψη και την «αδικία» των ΚΑΔ , δηλαδή κάποιοι να θεωρούνται «πληττόμενοι » και άλλοι με μεγαλύτερη πτώση του τζίρου από τους πρώτους να θεωρούνται « μη πληττόμενοι » , το « μίγμα » καθίσταται «εκρηκτικό» και «άδικο».

«Από τις σχετικές διατάξεις και τις παραπάνω διευκρινήσεις της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών συνάγεται σαφώς ότι:

Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές με ημερομηνία λήξης από 31 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου.

Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή συμπεριλαμβάνονται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ.

Χωρίς την δήλωση στην πλατφόρμα ΕΕΤ/Τειρεσία, ακόμα και οι επιταγές των κλεισμένων/πληττόμενων επιχειρήσεων δεν έχουν καμία παράταση ή προστασία.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην προστασία μελλοντικά βάσει διεύρυνσης των ΚΑΔ θα έχουν 6 εργάσιμες ημέρες να προχωρήσουν στην σχετική δήλωση. Μέχρι την αυτών των επιχειρήσεων στις πληττόμενες, οι επιταγές τους δεν έχουν καμία παράταση ή προστασία.

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι, οι κομιστές των αξιογράφων που δεν θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ, θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν, εάν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019.  Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με Υπουργική απόφαση. » ( Εγκύκλιος ΕΣΕΕ για επιταγές )

β) Ενέργειες που πρέπει να γίνουν :

(1) Καταχώρηση εκ μέρους του εκδότη, των επιταγών στην «ειδική εφαρμογή», που έχει αναπτύξει ή θα αναπτύξει το κάθε Τραπεζικό ίδρυμα.

(2) Να «μετρήσετε » τις επιταγές πελατείας σας, που : α) Έχετε στο  Χαρτοφυλάκιο, β)  Σας έδωσαν πελάτες σας και εσείς έχετε δώσει σε προμηθευτές ή τράπεζες και οι οποίες, δεν έχουν λήξει ακόμα, ώστε να δείτε την «έκθεση» σας απέναντι στους προμηθευτές ή τράπεζες και να δείτε τα νέα δεδομένα των «ταμειακών ροών».

Σημειώνεται ότι σχετικά με την Χρηματοδότηση, που επιπλέον  θα χρειαστεί, υπάρχουν τα εξής ( εξαγγελθέντα ) :

(i)   «3. Στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους.» (Ανακοίνωση Υπουργείο Οικονομικών /27-3-2020 )

(ii ) Δηλώσεις του Υπουργού κ. Άδωνη   Γεωργιάδη, σε τηλεοπτικό σταθμό

«Έχουμε μιλήσει με τις τράπεζες και οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρεώσεις στο εξωτερικό και έχουν «τρύπα» στις ταμειακές ροές λόγω της αναβολής 75 ημερών στις επιταγές, θα προσέλθουν στην τράπεζά τους, θα ζητήσουν κατά προτεραιότητα προεξόφληση αυτών των επιταγών και, εφ’ όσον είναι αξιόχρεοι, οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί να προεξοφλήσουν κατά προτεραιότητα αυτές τις επιταγές ώστε να εξοφληθούν οι οφειλές στο εξωτερικό και να μην δημιουργηθεί «τρύπα» στον εφοδιαστικό κύκλο». ( Τ/Σ «ΣΚΑΪ» , 4-4-2020 )

(3) Διερευνήστε  αν ως κομιστής επιταγών,  έχετε τις προϋποθέσεις να ενταχθείτε στην κατηγορία των « πληττόμενων ΚΑΔ »  [ Δείτε ανωτέρω : Σημείο 7 ]

(4) Ενδεχομένως υποστείτε την αλλαγή της «πιστωτικής πολιτικής» , εκ μέρους των Προμηθευτών σας ή ανάλογα να πρέπει να προσαρμόσετε την  «πιστωτική πολιτική», έναντι των «πελατών» σας.

Επιμέλεια:

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».

Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Πηγή: Taxheaven

H έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS βρίσκεται πάντα δίπλα σας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας για τις τρέχουσες εξελίξεις και με υπευθυνότητα να αναλάβει για εσάς την υποστήριξή σας για την ένταξη των αξιογράφων στην παραπάνω ρύθμιση αποφεύγοντας κάθε είδους παραλήψεις και λάθη.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού