Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Σύσταση ΙΚΕ – Η πιο πετυχημένη μορφή εταιρείας στην Ελλάδα

Η EPIDOSIS παρέχοντας υψηλής ποιότητας λογιστικές υπηρεσίες για όλες τις μορφές επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αναλαμβάνει τον εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό που θα σας οδηγήσει στην σύσταση μίας ΙΚΕ (Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας).

Στην EPIDOSIS τα στελέχη μας διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονικότητα, κατάρτιση και εμπειρία για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά,  με συνέπεια και ευθύνη το σύγχρονο λογιστήριο της ΙΚΕ. Προσαρμόζουμε τις λογιστικές μας υπηρεσίες στις επιχειρηματικές δυσκολίες και αντιξοότητες κάθε σύγχρονης επιχείρησης, καταρτίζοντας ένα σχέδιο επιτυχίας. 

Πιο συγκεκριμένα,αναλαμβάνουμε την σύσταση ΙΚΕ μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και οδηγούμαστε αυτομάτως στα κάτωθι:

 

 • Άμεση απόδοση ΑΦΜ & εγγραφή στην Δ.Ο.Υ.
 • Άμεση απογραφή στο ΓΕΜΗ & απόδοση αριθμού μητρώου.
 • Άμεση χορήγηση κωδικών ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΓΕΜΗ
 • Άμεση εγγραφή & απόδοση αριθμού μητρώου επιμελητηρίου.
 • Αυτόματη ενημέρωση του ΕΦΚΑ για τους διαχειριστές.
 • Αυτόματη έκδοση βεβαίωσης & ανακοίνωσης σύστασης (e- ΥΜΣ)
 • Έκδοση προσωρινού κλειδαρίθμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτόπου για την έκδοση κωδικών εισόδου στην μερίδα taxis net της εταιρείας

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού πληρωθεί (ηλεκτρονικά) η ετήσια συνδρομή τήρησης μερίδας ΓΕ.ΜΗ 100€, μπορείτε να προβείτε στην έκδοση γενικού πιστοποιητικού, πιστοποιητικού εκπροσώπησης & αντιγράφου καταστατικού της εταιρείας, με κόστος έως 15€, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε για την άμεση έκδοση (εταιρικού) τραπεζικού λογαριασμού όψεως σε όλες τις Ελληνικές Τράπεζες.

Να επισημάνουμε ότι :

 

 • Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ θα πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια, συναρτήσει των αρχικών εξόδων & επενδύσεων της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι ο Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου 0.5% (ΦΣΚ) δεν επιβάλλεται στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, οφείλεται όμως σε κάθε μεταγενέστερη αύξηση εταιρικού κεφαλαίου.
 • Έχουμε πλέον την δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης και για τις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ & ΑΕ.

Για την ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμα Εταίρων & Διαχειριστών
 • % εταίρων στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο
 • Αρχικό εταιρικό κεφάλαιο (σε μετρητά ή σε είδος π.χ. εισφορά ακινήτου, Εξωκεφαλαιακές – Εγγυητικές εισφορές)
 • Κωδικούς taxis των εταίρων & του διαχειριστή της ΙΚΕ
 • Αριθμούς ΑΜΚΑ εταίρων & διαχειριστών
 • ΚΑΔ κωδικούς δραστηριότητας επιχείρησης
 • Αριθμούς δελτίων ταυτότητας εταίρων & διαχειριστών
 • Πλήρη στοιχεία της έδρας της επιχείρησης, ηλεκτρονικά θεωρημένο μισθωτήριο.

Παρακάτω αναλύουμε το Πλάνο Φορολογίας  μίας ΙΚΕ για την πρώτη διαχειριστική χρήση ΙΚΕ με ένα παράδειγμα. Τα δεδομένα μας είναι τα παρακάτω: 

 • Κέρδη προ φόρων για την ΙΚΕ / 50.000€
 • Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος = 22% επί του κέρδους (έσοδα – έξοδα).
 • Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων = 5% επί των μερισμάτων.
 • Συντελεστής προκαταβολής Φόρου για τις 3 πρώτες χρήσεις = 50 %
 • Συντελεστής σχηματισμού τακτικού αποθεματικού επί των κερδών μετά φόρων = 5%
 • Η προκαταβολή του πρώτου έτους, συμψηφίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο φόρου του 2ου έτους.
 • Η διανομή μερίσματος, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου.

Ανάλυση Φορολογίας της διαχειριστικής χρήσης για την ΙΚΕ:

 • Κέρδη προ Φόρων (έσοδα – έξοδα) / 50.000€
 • Φόρος εισοδήματος / 50.000 € x 22% = 11.000€
 • Προκαταβολή Φόρου / 50% x 11.000 € = 5.500€
 • Σύνολο φόρου & προκαταβολής / 16.500 €
 • Κέρδη  μετά φόρων / 50.000 € – 16.500 € = 33.500€
 • Τακτικό Αποθεματικό / 33.500 € x 5% = 1.675.00€
 • Υπόλοιπο προς Διανομή / 31.825,00€
 • Διανομή του συνόλου (100%) του υπολοίπου 31.825,00€ ως μέρισμα στους εταίρους.
 • Σημείωση! το ποσοστό (%) διανομής αποφασίζεται από τους εταίρους και μπορεί να είναι και 0%.
 • Φόρος μερίσματος / 31.825,00 x 5% = 1.591,25€
 • Τελικό Καθαρό αποτέλεσμα = 30.233,75€
 • % Καθαρού αποτελέσματος δια του κέρδους προ φόρων = 30.233,75/ 50.000 = 60.5%.

ΕΦΚΑ Διαχειριστή ΙΚΕ

Όλες οι εισφορές των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των διαχειριστών ΙΚΕ, για την κύρια ασφάλιση άλλαξαν. Δεν συνδέονται με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους, αλλά ούτε και με τα έτη ασφάλισης.

Επίσης, αποσυνδέθηκαν πλήρως από το ύψος του κατώτατου μισθού.

Δίνεται έτσι το δικαίωμα στους επιχειρηματίες & διαχειριστές εταιρειών να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κλάση (πλέον της κατώτερης – υποχρεωτικής). 

Φυσικά υψηλότερες εισφορές θα οδηγούν και υψηλότερη προσδοκώμενη σύνταξη.

Οι ασφαλιστικές κλάσεις:

 • 1η κατηγορία (κατώτερη – υποχρεωτική): 220 ευρώ.
 • 2η κατηγορία 262 ευρώ το μηνά
 • 3η κατηγορία 312 ευρώ το μήνα
 • 4η κατηγορία 373 ευρώ το μήνα
 • 5η κατηγορία 445 ευρώ το μήνα
 • 6η κατηγορία 576 ευρώ το μήνα και
 • 7η κατηγορία, που θα αφορά νέους ασφαλισμένους, για τα πρώτα 5 έτη ασφάλισης τους, στα 136 ευρώ μηνιαίως.

Η Ίδρυση την δική σας  ΙΚΕ απαιτεί μία  συνάντηση με τα στελέχη της Epidosis, όπου λαμβάνουμε όλες τις πληροφορίες και τα ερωτήματα που αφορούν τους επιχειρηματίες και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να κατανοήσουμε τον σκοπό και τον τρόπο που θέλει ένας επιχειρηματίας να ασκήσει το επιχειρείν.

 • Θα καταγράψουμε το σύνολο των δεδομένων που θα μας δώσετε, δίνοντας προτεραιότητα σε θέματα νομικής και λειτουργικής φύσεως, που αφορούν άμεσα το project σας. 
 • Θα σας δώσουμε άμεσες απαντήσεις στα θέματα σας καθώς είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε μια συνολική τεχνική περιγραφή – προσφορά.
 • Ο εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός και η Συμβουλευτική δράση δεν έχει κανένα απολύτως κόστος για εσάς, συμβάλλει όμως στην λήψη διοικητικής απόφασης για να προχωρήσουμε 

Με εμπειρία 30 ετών επιδιώκουμε να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πελάτες μας. 

Για εμάς, κάθε πελάτης είναι μοναδικός και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και σεβασμό όλα τα θέματα που τον απασχολούν.

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον