Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης (ΠΕ Αρκαδίας)

Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

1.Σκοπός-Στόχος

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στις Π.Ε. Κοζάνη και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα / προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες, με στόχο τη σταδιακή και τελικά σε βάθος 5ετίας απεξάρτηση τους από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες γενικότερα.

2.Περιοχές εφαρμογής της Δράσης

Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας.

3.Δικαιούχοι της Δράσης:

Yφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες, και δραστηριοποιούνται εντός μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την 1/1/2019, διαθέτοντας έδρα ή υποκατάστημα στις παραπάνω περιοχές και των οποίων ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:

(α) παροχή υπηρεσιών και αγαθών άμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Εργολάβους της Δ.Ε.Η. ή/και

(β) παροχή υπηρεσιών και αγαθών έμμεσα προς τη Δ.Ε.Η., ήτοι ενίσχυση προς Υπεργολάβους της Δ.Ε.Η.

4.Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο:

Από 20.000,00 € έως 200.000,00 €. Ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ].

5.Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα:

80% Δημόσια Επιχορήγηση και 20% Ιδιωτική συμμετοχή.   

     

6.Χρονική διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων:

Έως δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δύναται να δοθεί παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων μέχρι έξι (6) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου, το οποίο πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν τη λήξη του έργου.

7.Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής:

 • Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 23-9-2021 και ώρα 13:00.
 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (21-3-2022).
 1. Eνισχυόμενες-Επιχορηγούμενες Δαπάνες
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμό
 • Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος Εξοικονόμησης Ενέργειας &’ Ύδατος
 • Ανάπτυξη &’ Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας &’ περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Σχέδιο Δράσης (Business Plan) για τη Στρατηγική Διαφοροποίηση των Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης
 • Δράσεις Προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε διαφοροποιημένες αγορές στόχους
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Σύνταξη – Υποβολή – Παρακολούθηση)

Για περαιτέρω πληροφορίες και εξατομικευμένες προτάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS καλώντας στο (+30) 210 220 6611 για τα γραφεία μας στην Αθήνα και στο (+30) 2310 477725 για τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Executive Tax Planning: Οδηγός για Επιχειρηματική Επιτυχία

Η EPIDOSIS προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, οι υπηρεσίες

Accounting

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής τους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Με προϋπολογισμό