Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Σύσταση – Ίδρυση – Έναρξη δραστηριότητας στη Βουλγαρία

Έναρξη δραστηριότητας στη Βουλγαρία

Η σύσταση της εταιρείας σας στην Βουλγαρία απαιτεί να ολοκληρωθούν μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες σχετικές με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, όπου απαιτείται καλή γνώση, άμεση και ευέλικτη διαχείριση, ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας. Εσείς, δεν έχετε παρά να εξουσιοδοτήσετε το γραφείο μας, κι εμείς θα κινηθούμε άμεσα να ιδρύσουμε την εταιρεία σας.

Η έναρξη της εταιρείας πραγματοποιείται εντός 4 εργάσιμων ημερών (απόκτηση Βουλγάρικου ΑΦΜ, άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών όψεως) και η εισαγωγή της στο Σύστημα VIES, για την απόκτηση Ευρωπαϊκού ΑΦΜ, μαζί με τελωνειακό αριθμό EORI (για διεθνείς συναλλαγές σε τρίτες χώρες), εντός 10 εργάσιμων ημερών. Φορολογικά, όποιες δαπάνες προκύπτουν για την σύσταση της εταιρείας αναγνωρίζονται ως έξοδα σύστασης της εταιρείας και μπορούν να συμπεριληφθούν στους μελλοντικούς λογιστικούς ισολογισμούς, καθώς εκπίπτουν από το λογιστικό αποτέλεσμα.

Τι έγγραφα/ δικαιολογητικά απαιτούνται για την ίδρυση της εταιρίας μου;

 • Σύσταση – έναρξη δραστηριότητας
 • Σύνταξη καταστατικού καθώς και όλων των απαραίτητων νομικών εγγράφων για την ίδρυση εταιρείας
 • Εγγραφή – ασφάλιση του επιχειρηματία στον ασφαλιστικό φορέα
 • Εγγραφή της εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο
 • Πρακτικό ίδρυσης από τη συνεδρίαση των εταίρων, που να περιέχει την απόφαση σύστασης εταιρείας
 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών (σε Ευρώ και σε Λέβα) σε Βουλγάρικη τράπεζα καθώς και διεκπεραίωση όλων των εργασιών (internet-banking, κάρτα ATM, διασύνδεση με ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ελληνικές Τράπεζες, έκδοση VISA DEBIT Card)
 • Έκδοση λογιστικών βιβλίων, τιμολογίων και σφραγίδας της εταιρείας
 • Δήλωση του άρθρου 142 ΕΝ εκ μέρους του διαχειριστή
 • Απόδειξη πληρωμής του κρατικού τέλους εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο ΦΕΚ
 • Από συμβολαιογράφο θεωρημένο υπόδειγμα υπογραφής του διαχειριστή και δήλωσή του με τη συγκατάθεσή του να διοριστεί ως τέτοιος
 • Τραπεζικό πιστοποιητικό που να δείχνει το κεφάλαιο της εταιρείας που έχει ήδη καταβληθεί
 • Πιστοποιητικό διαφύλαξης της επωνυμίας της εταιρείας.
 • Καταχώρηση της εταιρείας στο VIES (Ευρωπαϊκό ΑΦΜ – VAT Number)
 • Αίτηση καταχώρησης της εταιρείας προς το Τμήμα Εταιρειών του αντιστοίχου αρμοδίου δικαστηρίου
 • Καταχώρηση της εταιρείας στο EORI για διεκπεραίωση εισαγωγών από Τρίτες Χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών με πλήρη εκπροσώπηση από το γραφείο μας, καθώς μπορείτε να μας εξουσιοδοτήσετε και να αποφύγετε μετακίνηση και ταλαιπωρία

Πόσο κοστίζει η σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία;

Το κόστος σύστασης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον όγκο των εγγράφων, τον τύπο της καθώς και από τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Σε πόσες μέρες συστήνεται η εταιρεία;

Η ίδρυση εταιρείας γίνεται σε 4 εργάσιμες ημέρες.

Έδρα της εταιρείας – Πρέπει να νοικιάσω γραφείο στη Βουλγαρία;

Η εταιρεία σας στην Βουλγαρία δεν είναι απαραίτητο να στεγάζεται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο επαγγελματικό χώρο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε φυσική έδρα, φιλοξενούμε την εταιρία σας, στα γραφεία μας. Αυτό συμβαίνει, γιατί επιτρέπεται η δημιουργία φορολογικής έδρας της εταιρείας σας, με φιλοξενία στα δικά μας γραφεία. Σε αυτή την περίπτωση, δεν επιβαρύνεστε το κόστος ενοικίασης χώρου καθώς και την καταβολή των λειτουργικών δαπανών (ρεύμα, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, θέρμανση). Όλα τα βιβλία, σφραγίδες, τιμολόγια της εταιρείας σας φιλοξενούνται στο γραφείο μας και είναι στην διάθεση οποιουδήποτε ελέγχου, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία σας. Όσον αφορά την γραμματειακή υποστήριξη, σας την παρέχουμε με τους δικούς μας υπαλλήλους, εξυπηρετώντας τα τηλέφωνα, τα fax και τα e-mail τα οποία αφορούν την εταιρεία σας.

Αναλυτικά η Διαδικασία ίδρυσης:

 • Μπορεί να συσταθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα και οι εταίροι της, μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, εμφαινόμενα ή μη.
 • Για τη σύσταση εταιρείας ΕΠΕ απαιτείται ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο: 1 ευρώ (1 € = 1.95583 λέβα) και για τη σύσταση εταιρείας ΑΕ απαιτείται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο: 25.000 ευρώ.
 • Η εταιρία διαθέτει δική της επωνυμία και έδρα.
 • Σύνταξη και υπογραφή καταστατικού και νομιμοποιητικών εγγράφων.
 • Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο του αντιστοίχου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας – καταχώρηση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών (σε Ευρώ και σε Λέβα) σε Βουλγάρικη τράπεζα καθώς και διεκπεραίωση όλων των εργασιών (internet-banking, κάρτα ATM, έκδοση VISA DEBIT Card).
 • Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, μετά την one-stop εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, η εταιρεία λαμβάνει έναν εξειδικευμένο κωδικό (UIC – Unified Identification Code), ο οποίος εξυπηρετεί κάθε δημόσιο σκοπό (κοινωνικοασφαλιστικό, στατιστικό, φορολογικό κτλ.).
 • Καταχώρηση στο Ενιαίο Στατιστικό Ευρετήριο Εταιρειών BULSTAT
 • Καταχώρηση στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΝΟΙ), και στην αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (NAP).
 • Έκδοση λογιστικών βιβλίων, τιμολογίων και σφραγίδας της εταιρείας.
 • Καταχώρηση της εταιρείας στο VIES (Ευρωπαϊκό ΑΦΜ – VAT Number).

Σε περίπτωση που η εταιρεία σας πρόκειται να ασχοληθεί με διεθνές εμπόριο (εισαγωγές-εξαγωγές), η ίδια πρέπει να καταχωρηθεί επίσης:

 • Στο Βουλγαρικό Έμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΒΕΒΕ)
 • Στο αντίστοιχο Τελωνείο της έδρας της ( εντός 20-25 ημερών)
 • Σε περίπτωση που η εταιρεία κάνει εισαγωγές από τρίτες χώρες, απαιτείται καταχώρηση στο EORI για διεκπεραίωση εισαγωγών από Τρίτες Χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί:

 • Άρθρα 113-157 του Εμπορικού Νόμου (ΕΝ)
 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
 • Νόμος «Περί της Δικαστικής Εξουσίας»
 • Ταρίφα αριθ. 1 του νόμου «Περί των κρατικών τελών και των παραβόλων» που εισπράττονται από τα δικαστήρια, την Εισαγγελία, τις ανακριτικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών γίνεται με πλήρη εκπροσώπηση από το γραφείο μας, καθώς μπορείτε να μας εξουσιοδοτήσετε και εσείς να αποφύγετε οποιαδήποτε μετακίνηση και ταλαιπωρία. Διαχειριστείτε την εταιρία σας από όπου και αν βρίσκεστε, με ευκολία και ευελιξία.

Ακόμα το σκέφτεστε; Ανακαλύψτε γιατί να επενδύσετε στην Βουλγαρία!

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι