Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Γιατί να ιδρύσω εταιρία στην Kύπρο; Οι πελάτες μας ρωτούν

Γιατί να ιδρύσω εταιρία στην Kύπρο;

Μετά την ανάλυση των χωρών της Βουλγαρίας και της Πολωνίας, η EPIDOSIS έχει επιλέξει στρατηγικά να αναδείξει και να επενδύσει και σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συγκεντρώνει μια σειρά από ασφαλιστικά, νομικά και φορολογικά πλεονεκτήματα.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η απουσία γραφειοκρατικών εμποδίων κατά την διαδικασία ίδρυσης εταιρείας, η χαμηλή φορολογία 12,5% την καθιστούν ιδανική για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με το ασφαλές τραπεζικό σύστημα που είναι φιλικό προς την διακίνηση κεφαλαίων, αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις.

Επιπλέον, το παγκόσμιο προφίλ της χώρας καθώς και τα επιπλέον κίνητρα προς κάθε ξένη επιχείρηση να προχωρήσει σε ίδρυση – σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, έχουν καθορίσει ένα κλίμα θετικότητας και συνεχούς ανάπτυξης, που επιτρέπει ευελιξία στην διεύθυνση των επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης.

 

Κοινή γλώσσα σημαντικό εχέγγυο λειτουργίας εντός της Κύπρου

Η κοινή γλώσσα διευκολύνει για την επικοινωνία σας κατά την διαδικασία της σύστασης της εταιρείας σας και τις συνδιαλλαγές σας με Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Οργανισμούς κτλ, καθώς και στο εμπορικό τομέα, κατά την επικοινωνία σας με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της διαμονής σας στην Κύπρο και των επαγγελματικών σας επισκέψεων σε τράπεζες, Υπουργεία, Δημόσιες υπηρεσίες, συνεργάτες κ.α. μέλος της εταιρίας μας μπορεί να συνοδεύσει και να σας παράσχει κάθε βοήθεια στην διεκπεραίωση των υποθέσεων σας.

 

Μπορώ να αγοράσω ακίνητο στην Κύπρο;

Η αγορά ακινήτων (βιομηχανικών πάρκων, εμπορικών κέντρων, γραφείων, καταστημάτων κτλ.) είναι σε προνομιούχες τιμές, αλλά πραγματοποιούνται μόνο στο όνομα της Κυπριακής εταιρείας σας. Ωστόσο, Από την εύρεση της κατάλληλης περιοχής μέχρι την εύρεση του οικονομικά κατάλληλου ακινήτου, απαιτείται μελέτη, χρόνος, αλλά και η εμπειρία που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των στοιχείων εκείνων που δεν θα διέκρινε κάποιος χωρίς τεχνογνωσία.

Η επιλογή ενός αξιόπιστου και έμπειρου συμβούλου ακινήτων μπορεί να σας εξασφαλίσει πολύτιμο χρόνο. Στην εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρεση της ιδανικής επαγγελματικής στέγης και την αγορά, ενοικίαση ή πώληση του ακινήτου σας.

 

Ο επιχειρηματίας ασφαλίζεται σε κάποιον φορέα υποχρεωτικά στην Κύπρο

Εάν είστε διαχειριστής της εταιρείας, ασφαλίζεστε στην Κύπρο και απαλλάσσεστε του ασφαλιστικού σας φορέα (ΕΦΚΑ) στην Ελλάδα, εάν διατηρείτε κάποια επιχείρηση. Μπορεί όμως να συμβεί και το αντίθετο.

 

Έχω επιχείρηση στην Ελλάδα και θέλω να ανοίξω και στην Κύπρο, μπορώ να επιλέξω σε ποια από τις δύο χώρες θα είμαι ασφαλισμένος;

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα είστε ασφαλισμένος στην Ελλάδα ή στην Κύπρο και να πληρώνετε τις αντίστοιχες εισφορές, βάσει της σχετικής ασφαλιστικής νομοθεσίας από την Ε.Ε.

 

Αν αγοράζω προϊόντα από Ελληνικές εταιρίες για την Κυπριακή εταιρία μου, θα πληρώνω το Φ.Π.Α;

Εφόσον η Ελληνική εταιρία που αγοράζετε τα προϊόντα έχει δικαίωμα ενδοκοινοτικών συναλλαγών, απαλλάσσεται της καταβολής του ΦΠΑ.

 

Αν εκδώσω ένα τιμολόγιο από την Κυπριακή μου εταιρία σε μία ελληνική, θα πληρώσει ο πελάτης ΦΠΑ;

Εφόσον η εταιρία του πελάτη έχει δικαίωμα ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δε θα πληρώσετε ούτε εσείς, ούτε ο πελάτης ΦΠΑ.

 

Πώς μπορώ να ιδρύσω εταιρία στην Κύπρο;

Η εγγραφή μιας νέας εταιρείας στην Κύπρο ξεκινάει με την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής και την υπογραφή της πράξης σύστασης. Η Κυπριακή Εταιρεία προτείνουμε να έχει τη μορφή της Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited) και η σύσταση της απαιτεί τα ακόλουθα:

Ονομασία Εταιρείας: Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή του ονόματος και η έγκριση του από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου. Η ονομασία μπορεί να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να φέρει στο τέλος την λέξη Limited.

Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρείας: Μετά την έγκριση του ονόματος συντάσσεται και κατατίθεται από τον δικηγόρο το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της Εταιρείας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

Μέτοχοι: Κάθε εταιρεία είναι υπόχρεα να διορίσει τουλάχιστον ένα μέτοχο βάση νομού. Ο μέτοχος μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο. Αν ο μέτοχος έχει την επιθυμία να διατηρήσει την ανωνυμία του αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών (trustee and nominee services).

Διευθυντές και Γραμματέας: Η Κυπριακή εταιρεία κατά την σύσταση της και την διάρκεια ζωής της πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα διευθυντή και ένα γραμματέα. Για να λογίζεται η εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να έχει όλα τα οφέλη, η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Το εγγεγραμμένο γραφείο πρέπει να βρίσκεται στην κυπριακή Δημοκρατία και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Με την Ίδρυση της εταιρείας παρέχονται στους ιδιοκτήτες της εταιρείας τα πιο κάτω:

 • Πιστοποιητικό Ίδρυσης
 • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
 • Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου
 • Πιστοποιητικό Μέτοχων
 • Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό της Εταιρείας

 

Ετήσιες Υποχρεώσεις Εταιρείας

Η εταιρεία πρέπει αν τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να υποβάλλει στον Φόρο Εισοδήματος ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, να καταχωρεί τους ελεγμένους λογαριασμούς στον Έφορο Εταιριών και να καταβάλλει στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών το αντίτιμο τον €350 κάθε χρόνο.

 

Χρόνος Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 3-4 εργάσιμων ημερών.

Η ΕPIDOSIS αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την επιχείρηση σας και να ολοκληρώσει με επιτυχία το επενδυτικό σας εγχείρημα στην Κύπρο ενημερώνοντας σας για όλα τα απαραίτητα βήματα καθώς και τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν.

 

Γιατί να επιλέξετε την EPIDOSIS

Η εταιρεία μας διαθέτει γραφεία στο Λευκωσία την πρωτεύουσα της Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο η EPIDOSIS, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει άμεσα και ταχύτατα οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει για την Κυπριακή σας εταιρία. Το μόνο που μένει είναι να καλέσετε άμεσα στα γραφεία της εταιρείας μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και να κλείσετε μια συνάντηση με τους εξειδικευμένους συμβούλους της επιχείρησής μας.

Για να στεφθεί με επιτυχία και ασφάλεια το επιχειρησιακό σας εγχείρημα θα πρέπει να εφαρμοστεί το κατάλληλο πλάνο και οι βέλτιστες πρακτικές. Ο ολοκληρωμένος φοροσχεδιασμός που προσφέρουμε, λόγω μακρόχρονης εμπειρίας και ενασχόλησης με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου μας επιτρέπει να προτείνουμε μοναδικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στην κάθε περίπτωση – την δική σας. Με υψηλή κατάρτιση, βαθιά γνώση και εχεμύθεια θα καλύψουμε κάθε επιχειρησιακή σας ανάγκη τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο.

 

– Ίδρυση – Σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο

Η εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο είναι μία εξαιρετικά απλή διαδικασία και ολοκληρώνεται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 4 εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία σύστασης εταιρείας (ή μεταφοράς έδρας) στην Κύπρο, αποτελεί μια σύντομη διαδικασία με ισχυρά κίνητρα. Με γνώμονα το επιχειρηματικό και αναπτυξιακό συμφέρον σας η EPIDOSIS, αφού πραγματοποιήσει εκτενή ανάλυση των πραγματικών αναγκών σας θα προτείνει την κατάλληλη στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού.

 

– Ready Made Companies (RMC) στην Κύπρο

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε νόμιμη εταιρεία στην Κύπρο, πλήρως ενταγμένη στο ευρωπαϊκό σύστημα VIES και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά; Εντός 10-15 ημερών, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ώστε η εταιρεία να μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.

 

– Υποκατάστημα Αλλοδαπής με έδρα στην Κύπρο

Ποια συγκεκριμένη επιχειρησιακή στρατηγική σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις της Κύπρου χωρίς να διακόψετε καθόλου την δραστηριότητα σας στην Ελλάδα; Η ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα και η μεταφορά έδρας στην Κύπρο θα εξασφαλίσει στην εταιρεία σας ένα σημαντικότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων ημεδαπών εταιρειών.

 

EPIDOSIS: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης

Η εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης αλλά και Φοροσχεδιασμού για την επιχείρηση που σκοπεύετε να ιδρύσετε ή έχετε ήδη ιδρύσει στην Κύπρο.

 • Λογιστική υποστήριξη από τα έμπειρα στελέχη μας.
 • Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός βασισμένος στη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και της Κυπρου.
 • Τήρηση και παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.
 • Εκπαίδευση – κατάρτιση των στελεχών σας για την ορθή έκδοση των τιμολογίων – παραστατικών που θα εκδίδει η εταιρεία σας.
 • Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
 • Πληρωμή μέσω τραπεζικού συστήματος, όλων των φόρων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της χρήσης.
 • Λήψη αποφάσεων από την Κύπρο και όχι από την Ελλάδα, καθώς εκεί βρίσκεται ο τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ.
 • Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (κύκλος εργασιών, κέρδη, πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων) έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ενεργοποίηση και όχι η αδράνεια της εταιρείας σας.

 

Είμαστε η EPIDOSIS

Πιστεύουμε ότι κάθε επαγγελματίας πρέπει να αναπτύσσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα χωρίς φραγμούς και εμπόδια. Να έχει την δυνατότητα, ανεπηρέαστος από φορολογικά, λογιστικά και νομικά ζητήματα, να δημιουργήσει μια λειτουργική, επωφελή και με συνεχή εξέλιξη εταιρεία. Επιπλέον με μια τεράστια γκάμα βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών, είναι σε θέση να  αγκαλιάσει κάθε πτυχή της επιχείρησης σας και να την οδηγήσει με σταθερά βήματα στην κορυφή. Η αποστολή της εταιρίας μας είναι να συνδράμουμε σε κάθε νευραλγική πτυχή της εταιρίας προκειμένου ο κάθε επιχειρηματίας να επενδύει το χρόνο του και να επικεντρώνεται στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα αποφέρουν κέρδος και ανάπτυξη.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για ένα δωρεάν ραντεβού στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ή απομακρυσμένα για να μιλήσουμε για το επιχειρηματικό σας πλάνο και πώς μπορούμε με σίγουρα βήματα και απόλυτη εξειδίκευση να συμβάλουμε στην επαγγελματική σας επιτυχία.

Επικοινωνήσετε σήμερα άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ΕΔΩ.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Executive Tax Planning: Οδηγός για Επιχειρηματική Επιτυχία

Η EPIDOSIS προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, οι υπηρεσίες

Accounting

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής τους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Με προϋπολογισμό