Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη για Κυπριακές Εταιρείες

Η Epidosis παρέχει ολοκληρωμένο φοροσχεδιασμό και λογιστικές υπηρεσίες στην Κύπρο έτσι ώστε το επιχειρησιακό σας εγχείρημα να ολοκληρωθεί γρήγορα και με ασφάλεια.

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση Λογιστηρίων
 • Ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
 • Ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών
 • Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής
 • Τήρηση και παρακολούθηση των παγίων και υπολογισμός αποσβέσεων
 • Σύνταξη δηλώσεων, κατάθεση και πληρωμή των φόρων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις (πελατών – προμηθευτών)

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Ετοιμασία Μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός, κατάθεση δηλώσεων και πληρωμή υποχρεώσεων προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Υπολογισμός, κατάθεση δηλώσεων και πληρωμή φόρων προσωπικού στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Εφορία)
 • Ετοιμασία και κατάθεση ετήσιων δηλώσεων

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Εγγραφή στο Μητρώο του τμήματος Φορολογίας
 • Σχεδιασμός λειτουργικού φορολογικού πλάνου
 • Ετοιμασία και υπολογισμός του εταιρικού φόρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εφόρου Φορολογίας
 • Σχεδιασμός και συμπλήρωση των φορολογιών φυσικών προσώπων
 • Διαμεσολάβηση με το Τμήμα Εφόρου Φορολογίας

Υπηρεσίες ΦΠΑ και VIES

 • Εγγραφή στο Μητρώο και απόκτηση αριθμού ΦΠΑ – η απόκτηση του αριθμού ΦΠΑ γίνεται εντός 3 ημερών και το πιστοποιητικό αποστέλλεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας εντός ενός μηνά
 • Εγγραφή στο μητρώο VIES – όταν παραδίνονται υπηρεσίες ή προϊόντα σε Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε αλλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο VIES (3 εργάσιμες ημέρες)
 • Ετοιμασία Μηνιαίων και Τριμηνιαίων Φορολογικών Δηλώσεων για ΦΠΑ και VIES
 • Διεκπεραίωση πληρωμών και διαδικασιών για επιστροφή ΦΠΑ

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών
 • Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων
 • Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων
 • Έλεγχος προϋπολογισμών – απολογισμών
 • Διοικητικός Έλεγχος – Λειτουργικός Έλεγχος
 • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με το πως μπορούμε να φοροσχεδιάσουμε για την Κυπριακή εταιρεία σας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού