Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση!

Στην εταιρεία Epidosis έχουμε συμβάλλει στο στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας σε πάρα πολλούς νέους επιχειρηματίες! Αποτελεί για εμάς στόχο και μεγάλη επιτυχία  ότι έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και συμβολή  στο Growth Plan των πελατών μας!

 

Το ξεκίνημα μίας νέας εταιρίας είναι το πιο σημαντικό σημείο στην καριέρα ενός επιχειρηματία, καθώς πρέπει να μπουν οι σωστές βάσεις απο άτομα που έχουν γνώση, επιστημονικότητα, κατάρτιση και εμπειρία. Τι ακριβώς κάνουμε ? 

Υπηρεσίες της Epidosis

 • Πλάνο  Εξατομικευμένου Φοροσχεδιασμού / Tax Planning  
 • Έναρξη επιχείρησης 
 • Φορολογικό Σεμινάριο  
 • Software  
 • Τήρηση Λογιστικής Υποστήριξης  
 • Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας 
 • Σχεδίαση ιστοσελίδας  
 • Digital Marketing Plan (setup) 

Πλάνο Εξατομικευμένου Φοροσχεδιασμού / Tax Planning

 • Αναλυτική περιγραφή των νομικών διαφορών μεταξύ του συνόλου των ελληνικών εταιρικών τύπων, (προσωπικών επιχειρήσεων & κεφαλαιουχικών εταιρειών). 
 • Καταγραφή των συγκεκριμένων αναγκών των ενδιαφερόμενων. (Φορολογικό προφίλ, λοιπά υπαγόμενα σε φορολόγηση εισοδήματα, οικογενειακή κατάσταση, ενδεχόμενο μεταβίβασης – κληροδότησης εταιρικών μεριδίων ή και αυτούσιας επιχείρησης, θέματα πλειοψηφίας αποφάσεων & εκπροσώπησης, αστικής & ποινικής ευθύνης, πιθανότητα μετατροπής εταιρικής μορφής κ.α.).   
 • Από-φορολόγηση του ετήσιου business plan εφόσον υπάρχει, σε επίπεδο επιχείρησης και εν συνεχεία φυσικών προσώπων (φορέων ατομικής επιχείρησης, μελών προσωπικών επιχειρήσεων, εταίρων & μετόχων κεφαλαιουχικών οντοτήτων). 
 • Εξαγωγή % καθαρού κέρδους (ROI, ROCE) σε επίπεδο επιχείρησης & φυσικών προσώπων, ανά εταιρικό τύπο, σύγκριση αυτού με εναλλακτικές μορφές επένδυσης.   
 • Υπολογισμός εισφορών ΕΦΚΑ. Παροχή εναλλακτικών προτάσεων. 
 • Υπολογισμός και ανάλυση κέντρων κόστους. Ειδική αναφορά στην λογιστική αντιμετώπιση εξοπλισμού υπό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κόστους μισθοδοσίας, κόστους τόκων έναντι τραπεζικού δανεισμού, εγγυητικών επιστολών κ.α.  
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων, νομικής φύσεως. Π.χ.: Έκδοση προνομιούχων μετοχών, έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. μεταβίβαση, πώληση επιχείρησης. 
 • Ανάλυση ειδικών μορφών κεφαλαιοποίησης ανά εταιρικό τύπο. Εισφορές σε είδος, εξωκεφαλαιακές & εγγυητικές εισφορές.   
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων, γενικής φύσεως κατ’ απαίτηση του ενδιαφερόμενου. Χρηματοδότηση κρατική – ιδιωτική.  
 • Εταιρείες εξωτερικού: ανάλυση των εννοιών της φορολογικής κατοικίας & παγκόσμιου εισοδήματος.   
 • Παράδοση πλήρους τεχνικής περιγραφής – προσφοράς – κοστολογίου, εντός maximum 48 ωρών από την πρώτη επικοινωνία.  

Έναρξη επιχείρησης

 • Προέλεγχος – αυτοψία καταστημάτων (όπου χρειάζεται) και παράδοση τεχνικής έκθεσης μετά πλήρους περιγραφής συμβατότητας των με τις διατάξεις περί ΚΥΕ (υγειονομικού ενδιαφέροντος). 
 • Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΥΕ 
 • Σύνταξη εταιρικού – καταστατικού (ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού). Σύνταξη μισθωτηρίου (προαιρετικά) 
 • Ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων μέσω e-ΥΜΣ. Συμβατική, χειρόγραφη σύσταση επιχειρήσεων  
 • Προεγγραφή & εγγραφή σε επιμελητήρια και ειδικούς φορείς. Προεγγραφή & εγγραφή ΕΦΚΑ 
 • Προέλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας & διακριτικού τίτλου 
 • Έναρξη σε Δ.Ο.Υ  
 • Έκδοση απαραιτήτων πιστοποιητικών – βεβαιώσεων: ΓΕΜΗ, Επιμελητηρίων κλπ. Πληρωμή αντιτίμων εγγραφών, συνδρομών  
 • Πρόσληψη υπαλλήλων. Ρύθμιση βαρδιών. Προγραμματισμός & υπολογισμός μισθοδοσίας & μηνιαίου προγράμματος.   
 • Νομιμοποίηση σε τράπεζες. Έκδοση τραπεζικών λογαριασμών όψεως, μισθοδοσίας, POS  
 • Επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας. Αστικής ευθύνης, ασφάλισης ακινήτου & βελτιώσεων, εμπορεύματος, εργαζομένων, ζημιών, ασφάλιση πιστώσεων κλπ   
 • Επιλογή & διασύνδεση με πάροχο δεδομένων & τηλεφωνίας 

Τήρηση Λογιστηρίου

 • Αρχική Οργάνωση & στελέχωση λογιστηρίου 
 • Daily on call Service 
 • Google Drive – Tax Wallet 
 • Καταχώρηση παραστατικών / My Data 
 • Υποβολή φορολογικών & μισθολογικών δηλώσεων 
 • Σύνταξη απαραίτητων γνωστοποιήσεων προς Γ.Ε.ΜΗ., ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, κλπ 
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες  
 • Μηνιαία αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων (Reporting) 
 • Φορολογική & οικονομική συμβουλευτική (update) ανά δίμηνο   
 • Εσωτερικός έλεγχος. Ετήσιο tax compliance report 
 • Ανάθεση & επίβλεψη εξωτερικού ελέγχου σε ορκωτούς λογιστές & εκτιμητές 

Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας

 • Επιλογή χρωμάτων  
 • Σχεδίαση Logo εταιρείας 
 • Σχεδίαση επαγγελματικών καρτών 
 • Σχεδίαση επιγραφών LED 
 • Σχεδίαση συσκευασιών 
 • Σχεδίαση Social Media images: Timeline & Profile Facebook, LinkedIn, Instagram, You Tube, Twitter 
 • Σχεδίαση banners για digital διαφημιστικούς σκοπούς 
 • Σχεδίαση product catalogues, menus 
 • Διαφημιστικά leaflets, έντυπα & ηλεκτρονικά.  
 • Animated videos εταιρικών υπηρεσιών – προϊόντων.    
 • Animated Graphics, Video, Company Presentations, Show Reels 

Σχεδίαση εταιρικής ιστοσελίδας

  • Μετάφραση σε 2 γλώσσες (προαιρετικά)  
  • Αρχική σελίδα 
  • Ποιοι είμαστε – η εταιρεία (about) 
  • Υπηρεσίες – προϊόντα 
  • Πελάτες – testimonials 
  • Συχνές ερωτήσεις 
  • Blog – Χρήσιμα νέα 
  • Οικονομικά στοιχεία 
  • Επικοινωνία (χάρτης, φόρμα επικοινωνίας, στοιχεία) 
  • Σύνδεση της σελίδας με την πλατφόρμα Google Analytics 
  • Social Media icons – links 
  • Πλατφόρμα σχολιασμού δημοσιεύσεων – άρθρων: Disqus – Facebook 
  • Πλατφόρμα διαμοιρασμού άρθρων στα social media: Add This  
  • E-shops & custom apps 
  • Παραμετροποίηση της πλατφόρμας ανάλυσης Google Analytics  
  • Διασύνδεση με εξειδικευμένες πλατφόρμες (π.χ. κρατήσεων ξενοδοχείων, σύγκρισης τιμών κλπ) 
  • Παραμετροποίηση του συνόλου των third party applications (project management, file sharing, intercompany messaging κλπ.) 

   

Digital Marketing setup & plan

 • Διαμόρφωση κοινού, εν δυνάμει πελατών  
 • Διαμόρφωση εταιρικών λογαριασμών – σελίδων στα social media : Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, LinkedIn 
 • Διαμόρφωση Google Ad Words platform. Υλοποίηση αρχικής ομάδας διαφημίσεων & λέξεων – φράσεων κλειδιών 
 • Διαμόρφωση Facebook & Instagram Business Manager 
 • Ενσωμάτωση Facebook pixel & Google tracking code στην εταιρική ιστοσελίδα 
 • Εκπαίδευση στην διαχείριση των διαφημιστικών καμπανιών της επιχείρησης & την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους 

Για μία επιτυχημένη συνεργασία, χρειάζεται χρόνος, χρήματα, γνώση….ή μία ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ επιλογή!

Epidosis – Added Value

 

Η έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS βρίσκεται στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσει λεπτομερώς για τις διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας της εταιρίας σας, εφαρμόζοντας ένα πλάνο Εξατομικευμένου Φοροσχεδιασμού & Growth Plan.

H εταιρεία ΕPIDOSIS συνεχίζει να στηρίζει την Ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με σύγχρονα εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Τα έμπειρα στελέχη μας, βρίσκονται στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσουν λεπτομερώς για τις διαδικασίες αλλά και να συζητήσουμε τα θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σε σχέση με τις Χρηματοδοτήσεις.

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

 

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: