Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. οικ. 27738 ΕΞ 2022/28.6.2022 (ΦΕΚ Β΄ 3362/30.6.2022) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 46097 ΕΞ 2021/30.12.2021 (Β’ 56/2022) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 121/Φ.Α.12/12.11.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας (Β’ 4995) με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 34/Φ.Α.12/11.2.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39734/207/23.05.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Δράση ’’Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)”» (Β’ 672)».

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η αύξηση ζήτησης υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας από ιδιώτες και επιχειρήσεις, στόχος που συνάδει απόλυτα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 (Digital Agenda 2020) την Επικοινωνία της ΕΕ Gigabit Society και το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan).

Αντικείμενο της Δράσης είναι η ενίσχυση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υπερυψηλής διαδικτυακής ταχύτητας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με τη μέθοδο κουπονιού (Voucher), σύμφωνα με τα οριζόμενα.

Κάθε συγκεκριμένη εμπορικά διαθέσιμη υπηρεσία λιανικής που προσφέρεται από κάποιον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και πληροί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρισθεί SFBB_ Υπηρεσία. Οι Προσφορές SFBB_ Υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.

Κάθε Ωφελούμενος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι. Η συνολική οικονομική αξία του SFBB_ Voucher καθορίζεται σε:

-Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας: 13€ (δεκατρία ευρώ) το μήνα για διάστημα 24 (είκοσι τεσσάρων) μηνών

-Εφάπαξ κόστος σύνδεσης: 48€ (σαράντα οκτώ ευρώ).

Η Δράση θα είναι ανοιχτή σε όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, με ισότιμους όρους.

Η ενεργοποίηση των SFBB_ Voucher θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2022, η δε διάρκεια της επιδοτούμενης περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες από την ενεργοποίησή τους.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: