Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΕΡΓΑΝΗ II: ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αξιότιμοι κύριοι καλησπέρα σας,

  1. Από τη 01/11/2022 έχει ξεκινήσει η απογραφική διαδικασία του Ψηφιακού Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Με αυτή τη διαδικασία ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας και επίσης δηλώνει το συγκεκριμένο ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή.
  2. Η απογραφή του συνόλου των εργαζομένων της επιχείρησης στο Ψηφιακό Ωράριο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο του προσωπικού μέχρι τις 30/11/2022.
  3. Μετά την ένταξη εργαζομένου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας και σε κάθε περίπτωση από τη 01/12/2022 και εφεξής, η υποχρέωση παρακολούθησης του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο Π.Σ. Εργάνη για αλλαγές στο ωράριο, έκτακτες τροποποιήσεις ωραρίου αλλά και για τις πάσης φύσεως άδειες θα γίνεται με τη νέα διαδικασία Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας.
  4. Ταυτόχρονα, με την απογραφή του προσωπικού και σε κάθε περίπτωση από τη 01/12/2022, θα καταργηθεί η διαδικασία υποβολής Ε4 – Συμπληρωματικός Πίνακας Ωραρίου και δε θα επιτρέπεται να συμπληρωθεί ωράριο για τον εργαζόμενο με άλλον Πίνακα Προσωπικού Ε4.
  5. Ειδικά, όσον αφορά τις παντός είδους νόμιμες άδειες και απουσίες, αυτές θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου μηνός από τον μήνα της λήψη τους.

Με το άρθρο 74 του Ν. 4808/2021 θεσπίστηκε η υποχρέωση λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας στις επιχειρήσεις εργοδότες, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο δια λειτουργικά, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την έκδοση ψηφιακής κάρτας για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης, μέσω της οποίας θα γίνεται η μέτρηση του χρόνου εργασίας, όπως η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας και κάθε είδους άδεια.

Τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας εργασίας διασταυρώνονται με τα στοιχεία που αναγράφονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από την επιχείρηση. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αξιοποιείται από την Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένο ψηφιακή κάρτα.Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Η Κάρτα Εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση του ωραρίου εργασίας και των υπερωριών, καθώς συνεπάγεται την καθημερινή και άμεση (σε πραγματικό χρόνο) κοινοποίηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ της έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο και συνακόλουθα την προστασία κάθε εργαζόμενου από την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης χωρίς αμοιβή, καθώς και από τη με οποιοδήποτε τρόπο καταστρατήγηση των νομίμων ορίων εργασίας

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: