Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

EpidosisWBG

Ανακοινώθηκε η νέα Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Στόχος είναι να αναβαθμισθούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ – 200.000,00€ και η επιδότηση από 50% έως 65% ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται-κατά προτεραιότητα- στους τομείς:

 • Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΒΔ)
 • Περιβάλλον
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50%. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών όπως:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Δαπάνες μισθολογικού κόστους εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας.
 • Έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.
 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ‘ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να διαθέτουν πριν την υποβολή της αίτησης αποδεικτικά κατοχής της ιδίας συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ( βεβαιώσεις τραπεζικών λογαριασμών διαθέσιμου υπολοίπου προσωπικών καταθέσεων, μέσα τριμηνιαία / εξαμηνιαία / ετήσια υπόλοιπα λογαριασμών όψεως, κα. )
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση συμπεριλαμβανόμενης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 19/12/2018.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής
6 Φεβρουαρίου 2019

Αφήστε ένα σχόλιο

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο.
Privacy Preferences
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορεί να αποθηκευτούν πληροφορίες από τον περιηγητή σας για διάφορες υπηρεσίες, συνήθως υπό τη μορφή Cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι ο αποκλεισμός κάποιοων coookies μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.