Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η νέα Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Στόχος είναι να αναβαθμισθούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ – 200.000,00€ και η επιδότηση από 50% έως 65% ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται-κατά προτεραιότητα- στους τομείς:

 • Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΒΔ)
 • Περιβάλλον
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50%. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών όπως:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Δαπάνες μισθολογικού κόστους εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας.
 • Έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.
 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ‘ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να διαθέτουν πριν την υποβολή της αίτησης αποδεικτικά κατοχής της ιδίας συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ( βεβαιώσεις τραπεζικών λογαριασμών διαθέσιμου υπολοίπου προσωπικών καταθέσεων, μέσα τριμηνιαία / εξαμηνιαία / ετήσια υπόλοιπα λογαριασμών όψεως, κα. )
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση συμπεριλαμβανόμενης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 19/12/2018.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής
6 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με