Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων νέων και Υπό Σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης», η εν λόγω δράση συνολικού ύψους 65.000.00,00 στοχεύει στην ενίσχυση νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων ΜΟΝΟ για τις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς & Γρεβενών και από την Πελοπόννησο τους δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας & Τριπόλεως.

Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Από 500.000,00 έως και 12.000.000,00.

Περίοδος Υποβολών

Από 15/3/2024 έως 15/5/2024 (ώρα 15:00) με συγκριτική αξιολόγηση.

Ποσοστό Επιδότησης

• Για δαπάνες εντός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Το ποσοστό επιδότησης είναι 70% επί του προϋπολογισμού για τις Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις και 60% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις

• Για δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% επί του προϋπολογισμού & 75% για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού

• Για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

Το ποσοστό επιδότησης είναι 65% επί του προϋπολογισμού για τις Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις και 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις

Βασικές Προϋποθέσεις Δικαιούχων

Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης Νέες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις.

 

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Ως νέες νοούνται  οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (15/2/2024) δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή να έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

 • Να δραστηριοποιούνται/δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των περιοχών  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Γρεβενών) & Δήμο Μεγαλόπολης, Δήμο Οιχαλίας, Δήμο Γορτυνίας και Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Ο ίδιος φορέας (εταίρος/μέτοχος/επιχείρηση) δεν συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση.
 • Ο δυνητικός δικαιούχος έχει υποβάλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης (μία αίτηση ανά ΑΦΜ)
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης όπου ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί έως την υποβολή πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης Καν. ΕΕ 651/2014.
 • Ο δυνητικός δικαιούχος λειτουργεί ή θα λειτουργήσει αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι δεσμεύονται ότι θα τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι δεσμεύονται για δημιουργία νέων ΕΜΕ, οι οποίες θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθετε το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επένδυσης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:

Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας:

1 ΕΜΕ/ 300.000€ επιχορήγηση

Για θεμελιώδη αλλαγή ή διαφοροποίηση

προς νέα προϊόντα:

1 ΕΜΕ/ 350.000€ επιχορήγηση.

 •  Η συνολική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 65 βαθμών.
 • Δεν επιτρέπεται  συστέγαση και δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα)
 • Για επενδύσεις που αφορούν ξενοδοχεία είναι επιλέξιμες εφόσον θα πληρούν

Κατάταξη σε κατηγορία 4*** (τεσσάρων αστέρων) και άνω

Δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Για να δείτε τους επιλέξιμους

ΚΑΔ της δράσης

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΔΑΠΑΝΗΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνες Προσωπικού (για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού)  Έως 60.000€ και 15.000€/ΕΜΕ
Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)25% του Π/Υ και μέχρι 300.000€  
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
Παραγωγικός & Μηχανολογικός ΕξοπλισμόςΤουλάχιστον 30% του Π/Υ
Μεταφορικά ΜέσαΈως 10% του Π/Υ και έως 200.000€ και έως 50.000€ /μεταφορικό μέσο
Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησηςέως 5% του Π/Υ και μέχρι 150.000€
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςέως 70% του Π/Υ
Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς  και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.έως 5% του Π/Υ και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά πρότυπο  
Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών  σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπαέως 5% του Π/Υ και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά διαχειριστικό σύστημα
Πνευματική ιδιοκτησία -Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίαςέως 5% του Π/Υ και μέχρι 200.000€  
Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης  (licenses) προγραμμάτων λογισμικούέως 15% του Π/Υ και μέχρι 400.000€
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςέως 10% του Π/Υ και μέχρι 200.000€
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας-Brandingέως 10% του Π/Υ και μέχρι 150.000€  
Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίουέως 5% του Π/Υ και μέχρι 50.000€  
Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίουέως 5% του Π/Υ και μέχρι 200.000€  

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Υλοποίηση

Τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με