Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

«Ενίσχυση Ανέργων για Ίδρυση Επιχείρησης σε τομείς της Στρατηγικής RIS3» Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Επιδίωξη της Δράσης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων και να περιοριστεί το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

 

Προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για διάστημα 24 μηνών, μέσω της πρόσληψης ανέργων, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.

 

Η εν λόγω δράση συνολικού ύψους 5.000.00,00 στοχεύει υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσηςεντός ΜΟΝΟ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Από 4/3/2024 έως 14/5/2024 (ώρα 15:00) με συγκριτική αξιολόγηση.

Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Από 10.000 έως και 50.000  Καν. ΕΕ 2831/2023 (De Minimis).

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης είναι 80% επί του προϋπολογισμού & δύναται να ανέλθει στο 100% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού, τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Bασικές Προϋποθεσεις Δικαιούχων

 
  1. Κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης πρέπει οι δικαιούχοι να είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (28/12/2023) και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ.
  2. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, σε χρονικό Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 Δράση ESO4.1.δ διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικά επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.
  3. Σε περίπτωση ίδρυσης εταιρίας οι εταίροι/μέτοχοι, ο τίτλος σπουδών των οποίων είναι συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, πρέπει να κατέχουν συνολικά πάνω από το 50% του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου. Για τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων θα πρέπει το 20% των μελών να έχουν τίτλο σπουδών συναφή με τη δραστηριότητα.
  4. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης η ισχύς θα είναι τουλάχιστον έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι δε γίνεται δεκτή η επαγγελματική εγκατάσταση στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
  5. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
  6. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Δεν επιτρέπεται η Συστέγαση Επιχειρήσεων

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 

  1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του (25%) είκοσι πέντε τοις εκατό οι Ο.Τ.Α. & όλοι οι ανωτέρω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
  2. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΔΑΠΑΝΗΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1.Δαπάνες προσωπικού  15.000€/1 ΕΜΕ (έως 45.000€ και μέχρι 3 ΕΜΕ 
2.Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων  έως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 3 και την κατηγορία 6  
3.Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο  έως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 6  
4.Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών  έως 5.000€. Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου έως 2.000€  
5.Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκιο, αναλώσιμα, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων)Έως 70% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού  
6.Δαπάνες Λογισμικού  έως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 3  
7.Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης  Έως 4.000€. Δημιουργία/κατασκευή νέας ιστοσελίδας έως 2.500€
8.Έμμεσες Δαπάνες (π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες)7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ )    

Ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης ή της συμμόρφωσης του επιχειρηματικού σχεδίου με τις τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης  24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα 2106810690στη Θεσσαλονίκη 2310477725 καθώς και στη Λάρισα 2410501426 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με