Εκκαθάριση – Λύση Εταιρείας – Μορφές και Διαδικασία

epidosis logo

Εκκαθάριση – Λύση Εταιρείας

Διάλυση είναι ο όρος που δηλώνεται για μία εταιρεία που οδεύει προς το τέλος της και θα παύσει να υφίσταται. Ορισμένες φορές αναφέρεται (είτε εναλλακτικά ή ταυτόχρονα) ως εκκαθάριση ή/και λύση. Στην περίπτωση που μία εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, ανατίθεται συνήθως στον εκκαθαριστή η συγκέντρωση όλων των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η διευθέτηση όλων των απαιτήσεων έναντι της εταιρείας. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πλεόνασμα μετά την εξόφληση των πιστωτών της εταιρείας, το πλεόνασμα αυτό διανέμεται στη συνέχεια στα μέλη (μετόχους). Οι εκκαθαρίσεις γενικά πραγματοποιούνται με δύο μορφές, είτε ως αναγκαστική εκκαθάριση ( π.χ. εκκαθάριση από πιστωτή ), είτε ως εκούσια εκκαθάριση (π.χ. εκκαθάριση από τους μετόχους).

Αναγκαστική εκκαθάριση εταιρείας

Όπως υποδηλώνουν και τα ονόματά της, οι αιτήσεις για αναγκαστική εκκαθάριση γίνονται συνήθως από τους πιστωτές της εταιρείας, όταν η εταιρεία δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της. Ωστόσο, σε ορισμένες δικαιοδοσίες, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν την εξουσία να υποβάλλουν αίτηση για τη εκκαθάριση της εταιρείας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δηλ. σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία θεωρείται ότι έχει εμπλακεί σε παράνομη συμπεριφορά ή συμπεριφορά η οποία με κάποιο τρόπο είναι επιζήμια για το ευρύ κοινό.

Εκούσια εκκαθάριση εταιρείας

Η εκούσια εκκαθάριση γίνεται όταν τα μέλη της εταιρείας αποφασίζουν οικειοθελώς να εκκαθαρίσουν τις υποθέσεις της εταιρείας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι πιστεύουν πως η εταιρεία πολύ σύντομα θα καταστεί αφερέγγυα ή να οφείλεται σε οικονομικούς λόγους, εάν πιστεύουν ότι ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε η εταιρεία δεν υφίσταται πλέον ή ότι η εταιρεία δεν έχει επαρκές ενεργητικό και πρέπει να διαλυθεί και να πωληθεί.

 

«Ορθή και δίκαια» εκκαθάριση εταιρείας

Υπάρχει το ενδεχόμενο η εταιρεία να τεθεί υπό εκκαθάριση γιατί είναι «ορθό και δίκαιο», όπως αυτή εκκαθαριστεί. Σε γενικές γραμμές, οι αιτήσεις για τον λόγο ότι είναι «ορθό και δίκαιο » όπως γίνει εκκαθάριση της εταιρείας υποβάλλονται από κάποιο μέλος ή μέλη της εταιρείας που ισχυρίζονται ότι οι υποθέσεις της εταιρείας διεξάγονται με επιζήμιο τρόπο και ζητούν από το δικαστήριο να θέσει τέρμα στην ύπαρξη της εταιρείας. Για προφανείς λόγους, στις περισσότερες χώρες, τα δικαστήρια διστάζουν να εκκαθαρίσουν μία εταιρεία αποκλειστικά και μόνο με βάση την απογοήτευση ενός μέλους, ανεξάρτητα από το πόσο βάσιμες είναι οι καταγγελίες του μέλους. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες χώρες που επιτρέπουν την τελευταία μορφή εκκαθάρισης , παρέχουν στο δικαστήριο την ευχέρεια να επιβάλει διαφορετικά διορθωτικά μέτρα, όπως η απαίτηση από τον κύριο μέτοχο (-ους) να εξαγοράσει τον μειοψηφικό μέτοχο σε δίκαιη τιμή.

Προγραμματίστε άμεσα μια συνάντηση με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο στα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και θα ετοιμάσουμε το δικό σας εξατομικευμένο πλάνο φοροσχεδιασμό.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.