Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας – Φορολογικά Πλεονεκτήματα

Η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο είναι μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει πολλαπλά φορολογικά πλεονεκτήματα σε ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα. Μία Κυπριακή εταιρεία χαρακτηρίζεται ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limited), τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας μοιάζουν περισσότερο με αυτά που έχει μια Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα παρά με αυτά που έχει η Ελληνική Ε.Π.Ε. Ταυτόχρονα, οι Κυπριακές εταιρείες δεν θεωρούνται offshore διότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2014. Τέλος, η Κύπρος είναι αναγνωρισμένο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Κέντρο και όχι άδικα, θεωρείται μία από τις πιο ανεπτυγμένες και αποδοτικές επιχειρηματικές τοποθεσίες στην Ευρώπη κυρίως λόγω του φορολογικού συστήματος, της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται στους επιχειρηματίες.

Κύρια Φορολογικά Πλεονεκτήματα

 • Ο φόρος εταιρειών επί των καθαρών κερδών είναι μόνο 12,5%
 • Τα έσοδα από μερίσματα απαλλάσσονται από το φόρο
 • Τα κέρδη που πραγματοποιούνται από τη διάθεση τίτλων/ μετοχών σε θυγατρικές, ομόλογα, παράγωγα, αποθέματα κ.λπ. δεν υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο. Αυτό ισχύει για όλα τα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών κερδών και των κερδών από τη διαπραγμάτευση τίτλων
 • Επιτρέπεται η αφαίρεση τεκμαρτού τόκου (NID) σε κεφάλαιο που πληρώθηκε και εισήχθη πρόσφατα
 • Η Κύπρος διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας που παρέχουν μηδενικούς ή χαμηλούς συντελεστές παρακράτησης φόρου επί τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται σε μη μόνιμους κατοίκους και εταιρίες
 • Οι τόκοι που καταβάλλονται σε εταιρίες του ομίλου λογίζονται ως φορολογικό έξοδο
 • Η πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφευρέσεων και των εμπορικών σημάτων, απαλλάσσει το 80% του συνολικού κέρδους. Ο ακόλουθος κανόνας ισχύει για περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας που αναπτύχθηκαν μετά τις 30 Ιουνίου 2016
 • Τα κέρδη κεφαλαίου δεν φορολογούνται στην Κύπρο εκτός από το φόρο 20% επί των κερδών επί ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο
 • Η φορολογική ζημιά που προκύπτει κατά τη διάρκεια του φoρoλoγικoύ έτους, αν δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα, μεταφέρεται και συμψηφίζεται με τα φορολογητέα κέρδη τωv επόμενων πέντε ετών
 • Ο συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών εταιρείας επιτρέπεται να γίνει με κέρδη του ίδιου έτους άλλης εταιρείας του ιδίου συγκροτήματος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου

Επικοινωνήστε σήμερα με την Epidosis και λάβετε υπηρεσίες εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού σχετικά με την ενδεχόμενη ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: