Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Διαζευγμένοι σύζυγοι και δικαίωμα ασφάλισης για παροχές ασθενείας

Δυνατότητα σε ανασφάλιστους διαζευγμένους συζύγους να διατηρήσουν το δικαίωμα ασφάλισης για παροχές ασθενείας σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ. Με την εγκύκλιο 28 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56), με τις οποίες εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα στους ανασφάλιστους διαζευγμένους συζύγους να διατηρήσουν το δικαίωμα ασφάλισης για παροχές ασθενείας σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ και γνωστοποιούνται τα κάτωθι για την ενιαία εφαρμογή τους: ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.1469/1984 (Α΄111) δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα στον ανασφάλιστο διαζευγμένο σύζυγο να διατηρήσει σαν άμεσα ασφαλισμένος το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στο Δημόσιο ή στον ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθενείας ο άλλος σύζυγος. Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α΄137), αντικαταστάθηκε το άρθρο 30 του ν.1469/1984 και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού, δηλαδή από τις 13/9/2017 παρεχόταν στον ανασφάλιστο διαζευγμένο σύζυγο το δικαίωμα να διατηρήσει ως άμεσα ασφαλισμένος τις παροχές ασθένειας σε είδος, από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθενείας, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου ο έτερος (πρώην) σύζυγος, καταβάλλοντας ο ίδιος τις εισφορές. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις συνεχίζεται η δυνατότητα στον ανασφάλιστο διαζευγμένο σύζυγο να διατηρήσει το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος, από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθενείας, αλλάζει όμως το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτό. Ειδικότερα: Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 ρυθμίστηκαν ενιαία τα ζητήματα που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη από τον ΕΟΠΥΥ, για ασφαλισμένους σε ενταγμένους στον e- ΕΦΚΑ φορείς. Με την παρ. 4 τουάρθρου 22 του ν. 4529/2018, επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4488/2017, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά για κατάργηση ή τροποποίηση αυτών. Με βάση όμως τη γενική αρχή του δικαίου ότι ο μεταγενέστερος νόμος υπερισχύει του προγενέστερου, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.4529/2018, υπερισχύουν των προγενέστερων από την 1/3/2018, ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ και επομένως για το εν λόγω θέμα εφαρμόζονται οι νεότερες διατάξεις. Με το με αριθμ. πρωτ. 80000/85840/774/3-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δόθηκαν διευκρινίσεις για θέματα που δεν ρυθμίζονταν από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, και ειδικότερα για την προθεσμία καταβολής εισφορών την επιβολή προστίμων, τη διακοπή, την απώλεια και την επάνοδο στην προαιρετική ασφάλιση. Σύμφωνα με αυτό θα εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις περί προαιρετικής υπαγωγής του άρθρου 18του ν.4387/2016 και της κατ’ εξουσιοδότηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. Φ.80000/οικ. 21628/936/17-05-2017 (Β’ 1721). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4529/2018 Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος δύναται να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου, στο φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ, που ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας ο άλλος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) ο γάμος θα πρέπει να έχει λυθεί μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, β) δεν θα πρέπει να έχει άλλο δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για παροχές ασθένειας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, γ) Θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημα εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου (αντί της τελεσίδικης απόφασης που ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.1469/1984). Σε περίπτωση που ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η έχει οφειλή από μη μισθωτή απασχόληση θα πρέπει να προβεί σε ρύθμιση αυτής και να τηρεί τους όρους αυτής. Τα παραπάνω ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4387/2016, και για τους ανασφάλιστους συμβαλλόμενους σε σύμφωνο συμβίωσης του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) το οποίο λύθηκε. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ο διαζευγμένος σύζυγος, θα πρέπει να καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ μηνιαίως ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε είδος σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού. Συνεπώς, από 13.09.2017 μέχρι και 31.01.2019 (διάστημα ισχύος του ν.1469/1984, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4488/2017) θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαία εισφορά 37,80 € (6,45% χ 586,08€), από 01.02.2019 μέχρι 31.12.2021, μηνιαία εισφορά 41,93€ (6,45% χ 650,00€), από 01.01.2022 μέχρι 30.04.2022, μηνιαία εισφορά 42,76€ (6,45% χ 663,00€) και από 01.05.2022 μηνιαία εισφορά 45,99 € (6,45% χ 713,00€). ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Διενεργείται για μισθωτούς ασφαλισμένους για είκοσι πέντε ημέρες ασφάλισης τον μήνα και τριακόσιες ημέρες ασφάλισης το έτος, εκτός από τον μήνα υποβολής της αίτησης εάν αυτή δεν υποβληθεί στην αρχή του μήνα, και για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, για τουλάχιστον ένα μήνα ή δώδεκα μήνες ανά έτος. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Η μηνιαία εισφορά θα πρέπει να καταβληθεί από τον ανασφάλιστο/η διαζευγμένο/νη εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που ισχύουν από τη νομοθεσία που διέπει τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης, δηλαδή θα πρέπει να καταβληθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αφορά η εισφορά, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 10 της σχετικής ΚΥΑ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς, αυτή επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαρύνσεις. ΔΙΑΚΟΠΗ – ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η διακοπή/λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται: 1) Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης από το δικαιούχο ότι δεν επιθυμεί την συνέχιση της ασφάλισης. Στην περίπτωση εφαρμόζεται αναλογικά η περ. α του άρθρου 7 της ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία η διακοπή ή λήξη της ασφάλισης επέρχεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης. 2) Με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτησης ιδιότητας ασφαλιστέας στον e-ΕΦΚΑ, η οποία οδηγεί σε άμεση ασφάλιση. 3) Με τη δυνατότητα ασφάλισης ως έμμεσα ασφαλισμένου. 4) Με την συνταξιοδότηση από τον e- ΕΦΚΑ ή από άλλο φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (περ. β της παρ. 4 του άρθρου 22) 5) Με το θάνατο του διαζευγμένου (αναλογική εφαρμογή της περ. γ του άρθρου 7 της ΚΥΑ) 6) Με την τέλεση γάμου ανεξάρτητα από την εξασφάλιση ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος, καθώς απαιτείται ο αιτών να παραμένει «διαζευγμένος» (παρ. 4 του άρθρου 22) ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Η απώλεια του δικαιώματος επέρχεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
  1. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς πέραν των δύο ετών από τότε που αυτή κατέστη απαιτητή.
  2. Σε περίπτωση που ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η είχε οφειλές από μη μισθωτή απασχόληση και είχε προβεί σε ρύθμιση αυτών, η απώλεια της ρύθμισης καταβολής της οφειλής σε δόσεις πέραν του μήνα από την ημερομηνία που έγινε απαιτητή, επιφέρει και απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης.
Επισημαίνεται ότι, στις ανωτέρω περιπτώσεις η απώλεια του δικαιώματος καθίσταται οριστική, δεδομένου ότι υπάρχει ο χρονικός περιορισμός της άσκησης του δικαιώματος, εντός ενός έτους από την έκδοση της οριστικής απόφασης του διαζυγίου και δεν εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί επανόδου των εδαφίων β και γ του άρθρου 8 της ΚΥΑ. Σε περίπτωση που ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/νη καταστεί μελλοντικά εκ νέου διαζευγμένος από άλλο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτημα υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή θα εξεταστούν εκ νέου οι προϋποθέσεις υπαγωγής, καθώς θα πρόκειται για νέο αίτημα. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δημιουργήθηκε νέος ΚΠΚ 3340 με λεκτική περιγραφή «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.4488/2017 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4529/2018», ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον ήδη υπάρχοντα τύπο προαιρετικής (05) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Απόφαση, θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου για λόγους χρηστής διοίκησης να προβαίνουν στις εξής ενέργειες: Να επικοινωνούν με τους/τις αιτούντες /αιτούσες προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συνέχιση της βούλησής τους για ένταξη στις ανωτέρω διατάξεις, με βάση την υποβληθείσα αίτηση και σε περίπτωση που: α) ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί πλέον την υπαγωγή του στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να ανακαλέσει την αίτηση του. β) ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να επιθυμεί την υπαγωγή του στις ανωτέρω διατάξεις, και δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει απολάβει όφελος (λήψη παροχών σε είδος), δύναται να υποβάλει νέο αίτημα ανακαλώντας το προηγούμενο. Θα ακολουθήσουν οδηγίες παραμετροποίησης του μηχανογραφικού συστήματος , διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους για όλες τις περιπτώσεις.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι