Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Διαδικασία Εγγραφής και Σύστασης Κυπριακής Εταιρείας

Η διαδικασία εγγραφής και σύστασης μιας εταιρείας στην Κύπρο είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ολοκλήρωθεί γρήγορα με σκοπό η κυπριακή εταιρεία σας να λάβει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων ημεδαπών εταιρειών.

Διαδικασία Σύστασης

Αρχικά, η Κυπριακή Εταιρεία θα έχει την μορφή της Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited) και η σύσταση της απαιτεί τα ακόλουθα:

Ονομασία Εταιρείας: Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή του ονόματος και η έγκριση του από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου. Η ονομασία μπορεί να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να φέρει στο τέλος την λέξη Limited.

Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρείας: Μετά την έγκριση του ονόματος συντάσσεται και κατατίθεται από τον δικηγόρο το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της Εταιρείας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

Μέτοχοι: Κάθε εταιρεία είναι υπόχρεα να διορίσει τουλάχιστον ένα μέτοχο βάση νομού. Ο μέτοχος μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο. Αν ο μέτοχος έχει την επιθυμία να διατηρήσει την ανωνυμία του αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών (trustee and nominee services).

Διευθυντές και Γραμματέας: Η Κυπριακή εταιρεία κατά την σύσταση της και την διάρκεια ζωής της πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα διευθυντή και ένα γραμματέα. Για να λογίζεται η εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να έχει όλα τα οφέλη, η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Το εγγεγραμμένο γραφείο πρέπει να βρίσκεται στην κυπριακή Δημοκρατία και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Με την Ίδρυση της εταιρείας παρέχονται στους ιδιοκτήτες της εταιρείας τα πιο κάτω:

  • Πιστοποιητικό Ίδρυσης
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
  • Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου
  • Πιστοποιητικό Μέτοχων
  • Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό της Εταιρείας

Ετήσιες Υποχρεώσεις Εταιρείας

Η εταιρεία πρέπει αν τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να υποβάλλει στον Φόρο Εισοδήματος ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, να καταχωρεί τους ελεγμένους λογαριασμούς στον Έφορο Εταιριών και να καταβάλλει στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών το αντίτιμο τον €350 κάθε χρόνο.

Χρόνος Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 3-4 εργάσιμων ημερών.

 

Επικοινωνήστε σήμερα με την Epidosis και λάβετε υπηρεσίες εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού σχετικά με την ενδεχόμενη σύσταση και εγγραφή της εταιρείας σας στην Κύπρο.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: