Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Πως έχουν αλλάξει το τοπίο του PnL (Profits & Loss) των επιχειρήσεων οι πληθωριστικές τάσεις;

Μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας, οι συνθήκες λειτουργίας των αγορών έχουν αλλάξει. H αποτύπωση της πραγματικής χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησής σας και η συνεπής παρακολούθηση της, καθορίζει αφενός τη βιωσιμότητα και την ανοδική ή όχι πορεία της και αφετέρου ορίζουν την εικόνα της στο εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

 

Η συστηματική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και του μηνιαίου ισοζυγίου ή του βιβλίου εσόδων-εξόδων της επιχείρησης και η εξαγωγή των κρίσιμων συμπερασμάτων που την συνοδεύουν, θα σας επιτρέψει όχι μόνο να αποφύγετε την επανάληψη λανθασμένων λογιστικών και επιχειρηματικών ενεργειών του παρελθόντος, αλλά και να χαράξετε μια νέα, υγιή και περισσότερο ρεαλιστική στρατηγική πορεία, η οποία θα συνδέεται με στόχους, χρηματοδότηση και ανάπτυξη.

 

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ανάλυση της δραστηριότητας της επιχείρησής σας, σε επίπεδο οικονομικό και λειτουργικό, αναδεικνύοντας τις μεταβλητές και τους κρίσιμους δείκτες μιας βιώσιμης και κερδοφόρας λειτουργίας, παρέχοντας σε τακτική βάση συμβουλές και υποστήριξη για την συνέχεια.

 

Οι πληθωριστικές τάσεις μπορούν να επηρεάσουν το κέρδος και την απώλεια (PnL) των επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς. Ανάλογα με τον τρόπο που οι εταιρείες διαχειρίζονται αυτές τις τάσεις, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι διαφορετικές.

Προϋπολογισμός (P&L) / Budgeting

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων μιας επιχείρησης αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της, καθώς αποτελεί κάθε φορά το τεκμηριωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα της. Πρέπει να περιλαμβάνει την όσο το δυνατόν ρεαλιστική εκτίμηση των ανωτέρω οικονομικών μεγεθών για ένα συγκεκριμένο μελλοντικό χρονικό διάστημα (συνήθως μηνιαίες προβλέψεις του επόμενου έτους), ενώ συντάσσεται και επαναξιολογείται σε περιοδική βάση.

Οι ορθές παραδοχές καθορισμού του προϋπολογισμού κρίνονται μείζονος σημασίας για την εφαρμογή του και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η τήρησή του διευκολύνει τέλος, την παρακολούθηση της πορείας και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

Θετικές επιπτώσεις:

Αύξηση τιμών προϊόντων/υπηρεσιών

 Εάν οι εταιρείες είναι σε θέση να προσαρμόσουν τις τιμές τους σε υψηλότερα επίπεδα λόγω πληθωρισμού, μπορεί να βελτιωθεί το PnL τους.


Αξία περιουσιακών στοιχείων

Ο πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα και προϊόντα. Αυτό μπορεί να έχει θετική επίδραση στο PnL.

Αρνητικές επιπτώσεις:

Υψηλότερο κόστος παραγωγής

Ο πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω υψηλότερων τιμών πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού.


Μείωση αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών

Οι υψηλότερες τιμές συχνά οδηγούν σε μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, με αποτέλεσμα μείωση των πωλήσεων για πολλές επιχειρήσεις.


Αβεβαιότητα στις χρηματοοικονομικές αγορές

Ο πληθωρισμός μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα στις χρηματοοικονομικές αγορές, επηρεάζοντας την αξία των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Σας υποστηρίζουμε στην δημιουργία, την παρακολούθηση και εν τέλει στην αποτίμηση ενός ρεαλιστικού Προϋπολογισμού που θα αποτελεί πυξίδα της επιχείρησης σας.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον