Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

NEO EΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Προδημοσίευση

Η Δράση αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας. ΔΕΝ περιλαμβάνονται εκείνοι που σχετίζονται με την ενίσχυση επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας, συνολικού ύψους 190.000.000€. Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

 

Προσαύξηση

• 10% πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά

• 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

Με τη συμβολή της EPIDOSIS, στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και της μεταποίησης μπορούμε να εξασφαλίσουμε κεφάλαια που μπορούν να ανέλθουν έως και 80%.

 

Αυτό το επιτυγχάνουμε με την επιδοτούμενη δράση (ΕΣΠΑ), η οποία επιδοτεί το 45% της επένδυσης που πρόκειται να γίνει. Επομένως, έχετε να καλύψετε το 55% αυτής, που αποτελεί τραπεζικό δανεισμό (35%) και 20% ιδίου συμμετοχή.

Συνεπώς για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης έχετε:

• 45% επιδότηση ΕΣΠΑ

• 35% δανεισμό – χρηματοδότηση με επιτόκιο που επιδοτείται από το ταμείο Ανάκαμψης

• 20% κάλυψη ιδίου συμμετοχής

Με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω, εξασφαλίζετε το 80% των κεφαλαίων για την επιχείρησή σας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

• Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.

• Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί καθόλη τη διάρκεια

υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

• Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).

• Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη

• Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.

• Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

• Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.

• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Οι ΒΑΣΙΚΕΣ κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

· Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος

· Μηχανήματα – Εξοπλισμός

· Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό

· Λοιπός Εξοπλισμός

· Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

· Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

· Τεχνικές Μελέτες

· Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

· Μεταφορικά Μέσα

· Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά.

Η περίοδος, προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική