Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

myDATA: Καθολική εφαρμογή και παράταση χορήγησης κινήτρων για ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που υποβλήθηκε για διαβούλευση περιλαμβάνει πληθώρα σημαντικών διατάξεων. Με το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης και τις κυρώσεις για το myDATA, τα άρθρα 4 και 9 προβλέπουν αντίστοιχα την πλήρη υιοθέτηση του συστήματος myDATA και την παράταση των κινήτρων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με σκοπό να μην υπολείπονται τα έσοδα που δηλώνονται από εκείνα που έχουν ήδη διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

 

Επιπλέον, τα έξοδα προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς μόνο εάν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του myDATA, εκτός αν υπάρξουν εξαιρέσεις ή ποσοστό απόκλισης, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

Στο άρθρο 9, παρατείνεται ο χρόνος υπαγωγής στην επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης για το φορολογικό έτος 2024, με την τελευταία ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής να είναι η 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιλέξουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την υποστήριξη των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Οι προτεινόμενες διατάξεις:

Άρθρο 4

Συνέπειες από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Τροποποίηση άρθρου 15Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στο άρθρο 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης πληροφοριών, αντικαθίσταται η παρ. 2, προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 15Α διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 15Α Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών

Άρθρο 15Α Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών

Συνέπειες από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Τροποποίηση άρθρου 15Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στο άρθρο 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης πληροφοριών, αντικαθίσταται η παρ. 2, προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 15Α διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 15Α Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών

  • 1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
  • 2. Η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του φόρου εισοδήματος για κάθε οντότητα δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1.Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1.
  • 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή ορίζονται: α) Ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παρ. 1 και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της διάταξης για κλάδους δραστηριοτήτων, για όσο χρόνο οι αντίστοιχες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μηχανοργάνωση που επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση και διαβίβαση δεδομένων και
    β) η έναρξη εφαρμογής της παρ. 2, οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της παρ. 2 και τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό της παρ. 2 ως προς την αξία των φορολογητέων πράξεων και εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας των παραστατικών που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 1.
  • 4. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ. 1.».

Άρθρο 9

Εφαρμογή κινήτρων για ηλεκτρονική τιμολόγηση – Μεταβατική διάταξη – Προσθήκη παρ. 84Α στο άρθρο 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄167), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 84Α ως εξής:


«84Α. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ, παρέχονται στις οντότητες, οι οποίες επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2024.


Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024, οι σχετικές επιλογές της παρ. 6 του άρθρου 71ΣΤ μπορούν να δηλωθούν και η ένταξη να έχει ολοκληρωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2024 αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 71ΣΤ.».

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον