Σύσταση Εταιρείας Ι.Κ.Ε. – 5 Πλεονεκτήματα

post

Σύσταση Εταιρείας Ι.Κ.Ε.

In EPIDOSIS siamo stati in grado di portare centinaia di aziende alla crescita e alla redditività attraverso il nostro costante e continuo interesse dal ground zero e dalla costituzione dell'azienda alla realizzazione dei sogni di ciascuno dei nostri clienti. Il continuo interesse del cliente e i servizi di consulenza sono il nostro vantaggio competitivo.

Scegliendo EPIDOSI non hai solo un commercialista ma un consulente per tutta la tua attività.

PERCHE' SCEGLIERE IKE

La Private Capital Company è stata molto apprezzata nel mondo degli affari del paese, in quanto mostra dei vantaggi, quindi puoi ottenere dei risultati concreti insieme all'EPIDOSI facendo la scelta aziendale più corretta.

5 vantaggi di una società di private equity (PE)

1. Κεφάλαιο:

Uno o più soci possono partecipare al capitale della società. Nel caso di un partner, l'azienda è chiamata ditta individuale e colloquialmente potresti sentirla come MON. I.K.E..

In base alla normativa vigente, il capitale di un I.K.E. si può partire da 1€, ma è sconsigliato avviare l'attività con un capitale così piccolo in quanto la nostra esperienza sul campo ci dimostra che una tale mossa porterà sicuramente alla modifica dello statuto al fine di aumentare il capitale per evitare problemi di natura contabile. Infine, nel caso di I.K.E. è consentito ai partner di contribuire in natura o assumere obblighi di prestazione di lavoro invece della partecipazione con capitale monetario.

2. Διαχειριστής:

I.K.E. può essere costituito da una o più persone fisiche o giuridiche. Gli organi della società sono l'assemblea dei soci e l'amministratore/i e l'amministratore della società non deve essere un socio. La comunicazione tra i partner può avvenire anche da remoto, facilitando così il processo decisionale, soprattutto nei casi in cui il centro di gestione si trovi in ​​un Paese diverso dalle filiali.

3. Ευθύνη εταίρων:

La responsabilità limitata dei soci di una I.K.E. forse è il vantaggio più fondamentale di questa particolare forma giuridica. In particolare, pur includendo tutti i vantaggi delle società di capitali S.A. e Ltd., la responsabilità dei soci in caso di I.K.E. limitatamente all'importo del loro contributo al capitale iniziale. Ciò significa praticamente che non vi è alcun rischio per la proprietà personale dei partner.

4. Φορολογία:

Le aliquote fiscali più importanti per un I.K.E. è:
Aliquota dell'imposta sul reddito: 22% sull'utile
Aliquota dell'imposta sui dividendi: 5% sui dividendi
Anticipo d'imposta: 50% per i primi 3 anni e dopo la fine dei tre anni l'anticipo d'imposta ammonta al 100%.

5. Ασφάλιση:

Infine, un importante vantaggio di I.K.E. è che per i soci l'assicurazione è definita facoltativa. Solo il dirigente aziendale deve essere assicurato. Inoltre, i contributi assicurativi non sono più legati all'importo del salario minimo, ma gli imprenditori hanno la possibilità di scegliere la propria classe assicurativa a partire dall'importo di 220 euro al mese.

In ogni caso, la scelta della forma giuridica della società è una scelta molto importante. EPIDOSIS ha l'esperienza e il know-how per supportarti in questa scelta fornendo una pianificazione fiscale personalizzata in base alle tue esigenze e desideri.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένες προτάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS καλώντας στο 210 6810690 για τα γραφεία μας στην Αθήνα και στο 2310 477725για τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν εκπρόσωπο της Epidosis και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική και λογιστικό φοροσχεδιασμό για την επιχείρηση σας.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.