«Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Ν. 4887/2022

Epidosis Blog Images (4)

«Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

του Αναπτυξιακού Ν. 4887/2022

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ., Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων:
 1. Επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου , διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf)
 2. Oι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ Γ.Α.Κ.),
 3. Επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους: a. έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή b. αρνούνται να δεσμευθούν ότι δε θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης
 4. Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν2 με τον όρο,
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Ένταση Ενίσχυσης

«Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Ν. 4887/2022

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις: 1.000.000 €
 • Μεσαίες Επιχειρήσεις: 500.000€
 • Μικρές Επιχειρήσεις: 250.000€
 • Πολύ Μικρές : 100.000

Διάρκεια Υποβολών

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 27η Ιουλίου 2022, ενώ η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα γραφεία μας στη Thessaloniki στο τηλέφωνο +30 2310 477725 & at our offices in Athens στο τηλέφωνο +30 210 681 0690 or make an appointment below.

Anonymous 200 × 40 px 80 × 40 px 1

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.