Въведение

За компанията под името "GIOVANOUDIS CHRISTOS AND ASSOCIATES SOLELY INDIVIDUL I.K.E."  (наричана по-нататък „Компанията“) зачитането и защитата на вашите лични данни е ангажимент. Ние разбираме и приемаме сериозно факта, че сте наясно и сте загрижени за вашите лични данни.

Тази Политика за поверителност описва информацията, която събираме, и обяснява как Компанията обработва тази информация, както и как можете да управлявате и контролирате използването на вашата информация, в съответствие с разпоредбите на гръцкото законодателство и европейското законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на личните данни (2016/679/ЕС), известен като „GDPR“.

Управлението и защитата на личните данни на посетителя/потребителя на уебсайта е предмет на условията на настоящия, както и на разпоредбите на националното, общностното и международното право относно защитата на физическото лице от управлението на лични данни, както е приложимо от време на време.

Уебсайтът се отнася отговорно към въпросите, свързани със защитата на вашите лични данни. Като част от работата си, уебсайтът събира определена информация за своите посетители/членове, която може да доведе до тяхната пряка или непряка идентификация.

За всякаква информация относно управлението на вашите данни или упражняването на вашите права, моля, свържете се с нас на web@epidosis.gr.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Уебсайтът www.епидоза.гр, принадлежи на анонимната компания с името "GIOVANOUDIS CHRISTOS AND ASSOCIATES MONOPROSSOPI I.K.E.". Назначено е длъжностно лице по обработка на лични данни

„ДЖОВАНУДИС КРИСТОС И СЪДРУЖНИЦИ ЕДИНСТВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ И.К.Е.“

Национална съпротива, бр. 173 Пощенски код 55134 Каламария Солун

ДДС НОМЕР. 800941778, бр. ЗАРЕЖДАНЕ 145409106000                                                

тел. +30 2310 477725, e-mail: web@epidosis.gr

Промени и актуализации на политиката

Всички възможни бъдещи съответни разпоредби ще бъдат предмет на това. Във всеки случай Уебсайтът си запазва правото да променя условията за защита на личните данни, в съответствие с приложимата съответна правна рамка.

Съответно тези условия за поверителност могат да бъдат преразгледани и актуализирани по всяко време и без предизвестие. От потребителите на уебсайта се изисква периодично да проверяват тези условия за всякакви промени, тъй като продължаването на използването на уебсайта предполага, че те приемат всички възможни промени.

Тази политика за защита на личните данни може да бъде променяна по всяко време и без предизвестие. Водени от принципа на прозрачност, ние се ангажираме да ви информираме за всяка значителна промяна в нашата политика. Във всеки случай, обаче, трябва периодично да проверявате нашата политика, тъй като използването на нашите услуги предполага вашето приемане на нея.

Сигурност на данните

В контекста на защитата на данните, които обработва, Уебсайтът прилага поредица от подходящи технически и организационни мерки, приема политики за вътрешна сигурност, надлежно обучава своя персонал, който се ангажира да поддържа поверителност и поверителност, като същевременно използва поредица от технологии, които гарантиране на сигурността на вашите данни (напр. SSL сертификат, криптиране, сертифицирани хостинг доставчици). Както се изисква от принципите за информационна сигурност и защита на данните, техническите и организационни мерки за сигурност се наблюдават редовно и, ако се счете за необходимо, се актуализират и адаптират към новите най-добри практики. 

Признавайки важността на сигурността на Вашите лични данни, ние сме предприели всички подходящи организационни и технически мерки, за да осигурим и защитим Вашите данни от всякакъв неоторизиран достъп, злоупотреба, промяна, забранено разпространение, разкриване, загуба или случайно/незаконно унищожаване и всяка друга форма на нелоялна обработка. Тези мерки се преразглеждат и изменят, когато се счете за необходимо.

Нашите партньори се съгласиха и се ангажираха да:

– да спазва конфиденциалност,

– да не изпраща Вашите данни на трети лица без разрешението на Компанията,

– предприемат подходящи технически и организационни мерки за сигурност,

– спазват правната рамка за защита на личните данни и по-специално Регламент 979/2016/ЕС (известен още като GDPR).

Какви данни обработваме за вас?

Уебсайтът събира лична информация на своите посетители/потребители, само когато те самите я предоставят доброволно. Личната информация е информацията, която може да се използва за идентифициране или комуникация с дадено лице, както и друга информация относно това лице и информация, която е необходима за най-добрия отговор на Компанията на неговото изразяване на интерес и неговото съобщение и др. Събраните данни, в зависимост от това дали потребителят комуникира от свое име или от името на юридическо лице, както и в зависимост от специфичните характеристики на всяко юридическо лице, са следните:

Събрани данни:

 1. Име
 2. Фамилия
 3. Адрес
 4. P.C.
 5. Регионално единство
 6. Град
 7. Държава
 8. Име на фирмата
 9. Централно управление
 10. Данъчен идентификационен номер на дружеството – D.O.Y.
 11. Правна форма на фирма
 12. Фирмена дейност
 13. Телефон за връзка
 14. E-mail
 15. Имейл Данни, събрани чрез бисквитки (напр. IP). За подробна информация вижте Политиката за бисквитки.

Ние не събираме специални категории данни – като информация за вашите политически възгледи, религия, здраве или сексуална ориентация – освен ако не решите да предоставите такава информация (напр. в съдържанието на съобщението, което ни изпращате).

Нелични данни:

Всеки посетител може да разглежда www.epidosis.gr, без предоставяне на лична информация. Личните данни ще са необходими само ако посетителят желае да стане член на уебсайта, за да може да използва услугите му. Всяко събиране и обработване на лични данни ще се извършва по легитимен и законен начин, въз основа на Закон 4624/2019.

Дружеството си запазва правото да съхранява IP адреса на посетителя и при необходимост да се свърже с всяко компетентно лице в случай на нарушение на Условията за ползване на уебсайта. Уебсайтът може да събира нелична информация за своите потребители, като използва съответните технологии, като например бисквитки и/или проследяване на адреси по интернет протокол (IP).Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия диск на всеки посетител/потребител и не разпознават никакъв документ или файл от неговия компютър. Те се използват за улесняване на достъпа на посетителя/потребителя по отношение на използването на конкретни услуги и/или страници на уебсайта, по статистически причини и за да се определят областите, които са полезни, популярни или за маркетингови цели.

Неличната информация може също така да включва вида на браузъра, използван от посетителя/потребителя, вида на компютъра, неговата операционна система, доставчици на интернет услуги и друга подобна информация. В допълнение, системата на уебсайта автоматично събира информация за местоположенията, посетени от неговия посетител/потребител и за връзките към уебсайтове/уебсайтове на трети страни, които могат да бъдат избрани чрез използването на уебсайта.

Посетителят/потребителят на уебсайта може да настрои своята програма за интернет навигация (уеб браузър) по такъв начин, че или да го предупреждава за използването на бисквитки в конкретни услуги, или да не позволява приемането на използването на бисквитки в никакъв случай. В случай, че посетителят/потребителят на конкретните услуги и страници не желае да използва бисквитки за своята идентификация, той не може да има по-нататъшен достъп до тези услуги.

Всеки посетител може да разглежда epidosis.gr, без да предоставя лична информация. Личните данни ще са необходими само ако посетителят желае да стане член на уебсайта, за да може да използва услугите му. Всяко събиране и обработване на лични данни ще се извършва по легитимен и законен начин, въз основа на Закон 4624/2019. Дружеството си запазва правото да съхранява IP адреса на посетителя и при необходимост да се свърже с всяко компетентно лице в случай на нарушение на Условията за ползване на уебсайта.

Уебсайтът включва връзки към други уебсайтове, които са под отговорността на трети страни (физически или юридически лица). В никакъв случай уебсайтът не носи отговорност за условията за защита на личните данни, които тези уебсайтове следват.

Цели на обработката

По отношение на данните, които самите Потребители предоставят на уебсайта, Дружеството обработва тези данни, след искане на Потребителя да се свърже с Дружеството, за да може Дружеството да предприеме съответните мерки преди да комуникира с Потребителя, както и да изпълни своите договорни задължения (член 6, параграф 1B от GDPR).

Уебсайтът може също да използва тези данни за информационни цели или за да предложи нови абонаментни услуги на потребителя, освен ако последният не желае да го направи. Уебсайтът няма да предоставя за продажба или по друг начин да прехвърля или разкрива лична информация на посетители/потребители на Уебсайта на трети страни, несвързани с него (Уебсайта), без съгласието на посетителя/потребителя, с изключение на приложението на съответните законови предписания и само на компетентните органи.

Уебсайтът може да обработва част или всички данни, изпратени от посетители/потребители за статистически цели и за подобряване на предоставяните услуги - информация.

Например, може да използваме вашите данни, за да:

 • За да отговорим на вашите искания за информация относно услугите, които предоставяме.
 • За да ви изпращаме бюлетини, информация или материали, които може да представляват интерес за вас.
 • За събиране на статистика за трафика на страницата. 
 • За откриване, предотвратяване и справяне с измами или други незаконни дейности.
 • За да оценим ефективността на нашите събития и други промоционални действия.
 • За поддържане (чрез актуализации) на нашия списък с контакти

Във всеки случай обработката ще се основава на едно от следните правни основания:

а) в договорните отношения между нас или при предприемане на мерки по време на преддоговорния етап.

б) вашето съгласие, когато се изисква, като например в случай, че няма предишна транзакция и желаете да получавате бюлетин. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

в) правните задължения на Компанията. В някои случаи може да имаме законово задължение да използваме или запазим вашите данни, тъй като сме длъжни да го направим по закон, като например данъчното законодателство.

г) в законен интерес на Компанията. В някои случаи е необходимо да разбираме нашите читатели, да популяризираме нашите услуги и да управляваме нашите уебсайтове ефективно, за да създаваме, публикуваме и разпространяваме новини и свързано журналистическо съдържание както онлайн, така и в печат. Например, ние разчитаме на нашия законен интерес, когато анализираме съдържанието, гледано на уебсайтовете, за да разберем как те се използват.

г) в законен интерес на Компанията. В някои случаи е необходимо да разбираме нашите читатели, да популяризираме нашите услуги и да управляваме нашите уебсайтове ефективно, за да създаваме, публикуваме и разпространяваме новини и свързано журналистическо съдържание както онлайн, така и в печат. Например, ние разчитаме на нашия законен интерес, когато анализираме съдържанието, гледано на уебсайтовете, за да разберем как те се използват.

Кои са получателите на вашите данни?

За да може да предоставя своите услуги, Уебсайтът прехвърля част от вашите данни на партньорски компании. Тези компании (обработващи) обработват Вашите данни само за целите, посочени по-горе, и само от името и по нареждане на Дружеството, с изключение на каквито и да е законови задължения. При предаване на Вашите данни, Уебсайтът предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури възможно най-доброто ниво на сигурност.

Всички тези компании са базирани в Европейския съюз и са избрани въз основа, наред с други неща, на способността за сигурна обработка на вашите данни. Тези компании се ангажират чрез договор, сключен с Уебсайта, да предоставят необходимите гаранции за защита на личните данни и да предприемат подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да е законосъобразно и да гарантира защитата на вашите данни и права.

Тези компании ни предоставят (а) услуги за предоставяне на уеб хостинг (уеб хостинг) на уебсайта (б) услуги за търговско промоциране на нашите услуги за вас и (в) услуги за промоция на съобщения в комуникационни приложения и социални медии извън уебсайта (l .напр. viber).

Къде и за колко време съхраняваме вашите данни

Вашите данни се съхраняват в системата на компанията, а всички резервни копия се съхраняват в бази данни в рамките на Европейския съюз. Във всеки случай винаги се прилагат подходящи организационни и технически мерки, които са необходими, за да се избегне тяхното нарушение.

Вашата декларация за съгласие за изпращане на бюлетин се съхранява, докато бюлетинът ви бъде изпратен от Компанията и във всички случаи не повече от шест месеца след прекратяване на изпращането му.

Данните се съхраняват изключително и само за период от време, който е необходим за съответната цел на обработка.

Ако вашият акаунт в уебсайта остане неактивен за период от повече от две (2) години, уебсайтът ще продължи да ви актуализира и ако няма отговор, ще продължи да го изтрива и всички данни, които ви засягат, с изключение на тези, които се считат за необходими за спазване на правно задължение или за упражняване на искове.

Какви са вашите права във връзка с вашите данни и как можете да ги упражните

Въз основа на съответната правна рамка вие имате редица права във връзка с обработката на вашите данни от уебсайта.

По-конкретно, наред с други неща, имате право на:

 1. Поискайте тяхното коригиране (право на коригиране),
 2. Да поискате при определени условия изтриването им (право на изтриване),
 3. Да поискате при определени условия изтриването им (право на изтриване),
 4. Възражение, при определени условия, срещу обработването им от наше име (право на възражение),
 5. Поискайте данните, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат (право на преносимост на данните), ако това се счита за технически осъществимо.
 6. В случай на нарушение на данните, което може да изложи на висок риск Вашите права и свободи и ако то не попада в някое от изключенията, предвидени в GDPR, Уебсайтът поема задължението да Ви информира за нарушението без неоправдано забавяне.

Можете да упражните правата си, като изпратите съответното електронно писмо на посочения имейл адрес web@epidosis.gr.

Спазването на правната рамка за обработка на данни и в този контекст упражняването на вашите права е приоритет за уебсайта. Поради тази причина имаме право да поискаме предоставянето на допълнителна информация, която е необходима за потвърждаване на вашата самоличност, преди да упражните правата си.

По принцип Уебсайтът е длъжен да отговори на Вашето искане незабавно и най-късно в рамките на един месец. При необходимост, предвид сложността на искането и броя на исканията, този срок може да бъде удължен с още два месеца. Във всеки случай Уебсайтът ще ви информира възможно най-скоро и във всеки случай в рамките на един месец от подаването на вашата заявка, за нейния напредък и за причината за всяко забавяне на нейното удовлетворяване.

В случай, че вашите искания са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради тяхното повтарящо се естество, уебсайтът може или да наложи разумна такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информация или комуникация или извършване на исканото действие, или да откаже за да продължите с вашата заявка.

предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът ви може да съхранява информация за различни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените настройките си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността на уебсайта.