Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονική τιμολόγηση μέχρι και το 2024

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου Ν.5073/2023 του Νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου,

Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α΄167), περί
μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 84Α ως εξής:

 

«84Α. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ, παρέχονται στις οντότητες, οι οποίες
επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για

τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, και χορηγούνται
από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το
φορολογικό έτος 2024.

 

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024, οι σχετικές επιλογές της παρ. 6 του άρθρου
71ΣΤ μπορούν να δηλωθούν και η ένταξη να έχει ολοκληρωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου
2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2024 αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 71ΣΤ.»

Επισημαίνεται ότι στις παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 71ΣΤ του Ν.4172/2013 ορίζεται:

 

2. Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και υπό
την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών
πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών για τα οποία
έχει γίνει η επιλογή αυτή, προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:

εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση
πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013 (Α΄170), περιορίζεται κατά δύο (2) έτη και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ωςάνω άρθρου.

που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται για σκοπούς του παρόντος Κώδικα πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής
τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από
επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Κώδικα,
προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα
φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την
ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες. Η προθεσμία του
προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τον υπολογισμό καταβολής τόκου στον
φορολογούμενο, ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει φόρο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013.

3. Οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεών τους, δεν απαιτείται να προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς τη λήψη, καθώς θεωρείται ότι έχουν επιλέξει
ταυτόχρονα τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, ως αποδεκτό τρόπο
λήψης των παραστατικών πώλησης.

 

Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και
δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω
οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που αποδέχονται τα σχετικά παραστατικά, η
προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης
διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για το έτος ή τα έτη που
επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013 περιορίζεται κατά ένα (1) έτος και ακολούθως
βάσει αυτής υπολογίζονται οι προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

6. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και,
εξαιρουμένων των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, για τα επόμενα φορολογικά έτη, εφόσον οι
σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του προηγούμενου φορολογικού έτους από
αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση.

 

 

Ειδικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού έτους.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι