Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

EΣΠΑ: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για ενέργειες που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες σε θέματα: κυκλικής οικονομίας, ενεργειακής αναβάθμισης και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Δικαιούχοι είναι:
• Σχεδόν όλοι οι τομείς της Ελληνικής Οικονομίας
• Υφιστάμενες ΜΜΕ, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους ΚΑΔ και διαθέτουν τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση

Προϋποθέσεις
• Κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος πριν την αίτηση να έχουν απασχοληθεί τουλάχιστον 2 ΕΜΕ
• Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας
• Η επιχείρηση να μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της ή/και σε υποκαταστήματα, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια
• Υποβάλλεται μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ από Μη Προβληματικές επιχειρήσεις
• Η επιχείρηση να συγκεντρώνει τουλάχιστον την ελάχιστη βαθμολογία (40/100) –Αξιολόγηση προτάσεων με την μέθοδο FIFO.

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός: Από 201.000€ έως 1.000.000€ υπό προϋποθέσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

 

Ένταση Ενίσχυσης: Έως 50% του Επιλέξιμου Προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες:
• Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις
• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, πνευματική ιδιοκτησία, branding κ.α.
• Δαπάνες Εξοπλισμού: Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης/ εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
• Μεταφορικά ηλεκτρικά μέσα
• Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (από 1 έως 3 ΕΜΕ)
• Έμμεσες δαπάνες (7% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένο φυσικά και οικονομικό αντικείμενο)

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Η δράση διέπεται είτε από τον Κανονισμό De Minimis (όριο ενισχύσεων ανά τριετία: 200.000€), είτε από τον ΓΑΚ (651/2014) με όριο ενίσχυσης τις 500.000€.

Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της EPIDOSIS παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της:


• Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
• Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων
• Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού


Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε βήμα-βήμα στο σχεδιασμό της επιχειρηματικής σας ιδέας μέχρι την υλοποίηση της με την πλήρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: