Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Προδημοσίευση – Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Καταλυμάτων

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων μικρoμεσαίων επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ του τουρισμού.

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Οι ενισχύσεις ανέρχονται στο ποσό των €160.000.000

Προϋπολογισμός: από 80.000€ έως 400.000€ με διάρκεια υλοποίησης έως 24μήνες και μέγιστο ποσό ενίσχυσης τις 200.000€ (De Minimis)
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση Επιχειρήσεις ή Νεοσύστατες Επιχειρήσεις (για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης) στον κλάδο του τουρισμού.
 

Ενισχύονται Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού:

• Ξενοδοχεία 4**** και άνω με δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
• Camping 3*** και άνω
• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες τουλάχιστον 3 (τρεις)
• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 κλειδιών και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Επιχορήγηση: 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Προσαύξηση: 10% πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Διάρκεια υλοποίησης: αυστηρά σε 24 μήνες

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

• Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας. Εξαιρούνται η περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και η Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

 

• Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου

 

• Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής

 

• Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης

 

• Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου

 

• Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση

 

• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

• Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Ψηφιακός Εξοπλισμός και • Λογισμικό
• Λοιπός Εξοπλισμός
• Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
• Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
• Τεχνικές Μελέτες
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• Μεταφορικά Μέσα
• Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

• Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Κρίσιμα Σημεία

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)


Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης


Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60


Η μετοχική/εταιρική σύνθεση, ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης και το φυσικό αντικείμενο δεν δύναται να τροποποιηθούν από την έγκριση του έργου και για 5 έτη από την ολοκλήρωση


Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης και ο εταίρος δεν μπορεί να συμμετέχει σε επιχείρηση που λειτουργεί στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης


Τα τουριστικά σκάφη δεν θα αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη – δραστηριότητα.

Τα στελέχη της EPIDOSIS διαθέτουν σημαντική εμπειρία και κατάρτιση για να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε:
• Να αναλάβουμε όλες τις μελέτες που απαιτούνται (business plan, οικονομοτεχνικές, εκταμίευση) για την ένταξη σας στα προγράμματα ΕΣΠΑ και να σας υποστηρίξουμε καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι την έγκριση του

• Να βρούμε για εσάς το κατάλληλο εταιρικό σχήμα για την τουριστική σας επιχείρηση

• Να πραγματοποιήσουμε εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό για αυτή
• Να πραγματοποιήσουμε ολοκληρωμένο πλάνο για τον Ψηφιακό Εξοπλισμό και Λογισμικό της επιχείρησή σας αύξηση της φήμης και της πελατείας
• Να πραγματοποιήσουμε τις κατάλληλες συνέργειες για την εξωστρέφεια της επιχείρησής σας (επιλέξιμες δαπάνες)
• Να αναλάβουμε την εύρεση καταλλήλου εξοπλισμού για τα τεχνικοκατασκευαστικά θέματα (επιλέξιμες δαπάνες)

 
Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: