Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΕΣΠΑ: Ευκαιρία να ιδρύσετε την εταιρεία σας με επιδότηση έως και 80%

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).

 

Η επιδότηση και στις δύο Δράσεις ανέρχεται στο 45%, αλλά, με τη συμβολή της EPIDOSIS, στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και της μεταποίησης μπορούμε να εξασφαλίσουμε κεφάλαια που μπορούν να ανέλθουν έως και 80%. Για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε:

 • 45% επιδότηση ΕΣΠΑ
 • 35% δανεισμό – χρηματοδότηση με επιτόκιο που επιδοτείται από το ταμείο Ανάκαμψης
 • 20% κάλυψη ιδίου συμμετοχής

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ (δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού).

 

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός: από 30.000€ έως 400.000€ με διάρκεια υλοποίησης έως 24 μήνες.

 

Ένταση Ενίσχυσης: 50% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης επίτευξης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά

Κρίσιμα Σημεία

 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
 • Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια της Πρόσκλησης.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης Γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.
 • Να πληρούν κατά την έκδοση της απόφασης ένταξης, τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση
 • Να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας / διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους
 • Να μεριμνήσουν για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ΑμεΑ στις νέες εγκαταστάσεις υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης (κτιριακές, ηλεκτρονικές) μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή της μετοχικής/ εταιρικής σύνθεσης του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή της επένδυσης εκτός της εγκεκριμένης Περιφέρειας
 • Δεν είναι επιτρεπτή η δραστηριοποίηση σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι την αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα 2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: