Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΕΣΠΑ: Δημοσίευση Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης & λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» | Ξεκινά η επιδότηση έως 60%

Περίοδος Υποβολής: 18.12.2023- 29.02.2024

Δυνητικοί Δικαιούχοι: υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ.

 

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός: Από 80.000€ έως 400.000€.

 

Ένταση Ενίσχυσης: 50% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης επίτευξης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Το ποσοστό

ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο έως 80% του Π/Υ.
 • Δαπάνες Εξοπλισμού.
 • Μεταφορικά μέσα. (Επιλέξιμα είναι μόνο ηλεκτρικά οχήματα). Ως 50.000€
 • Δαπάνες Λογισμικών (Licenses, sites, e-shops, applications, SaaS, cloud computing κ.α.)
 • Συστήματα Ποιότητας (ως 3.000€)
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης (ως 10.000€)
 • Έμμεσες δαπάνες (7% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο)

Κρίσιμα Σημεία

 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
 • Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια της Πρόσκλησης.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης Γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ετών από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. (Για ανέγερση 12 έτη).
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.
 • Να μεριμνήσουν για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ΑμεΑ στις νέες εγκαταστάσεις υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης (κτιριακές, ηλεκτρονικές) μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η EPIDOSIS διαθέτει στελέχη με εμπειρία δεκαετιών στον χώρο των

επιδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και των χρηματοδοτήσεων.

 

Σε συνεργασία μαζί σας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες σας

αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόσβασης.

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού