Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Επιχορηγήσεις ή Φορολογικές Απαλλαγές – Τι λέει ο νόμος

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, παρέχεται στις εταιρείες η επιλογή μεταξύ δύο κυριότερων επιλογών: τις επιχορηγήσεις και τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Σχετικά με τις Επιχορηγήσεις

Στο πλαίσιο της επιχορήγησης βάσει του Ν.4887/2022, ένα μέρος έως και το είκοσι 25% της εγκριθείσας επιχορήγησης μπορεί να πληρωθεί στον δικαιούχο μόλις ολοκληρωθεί ένα έργο ίσο με τουλάχιστον το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Οδηγίες

Οι απαιτούμενες αποδείξεις πρέπει να κατατίθενται μαζί με μία επίσημη βεβαίωση από ορκωτό λογιστή για την εγκυρότητά τους. Η απόφαση της αρμόδιας διοίκησης πρέπει να λαμβάνεται εντός ενός τριάντα ημερών. Το εναπομείναν ποσό έως το 50% ή το 65% της εγκεκριμένης επιχορήγησης, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής της πρώτης περίπτωσης, μπορεί να δοθεί στον δικαιούχο μετά από αίτημά του και έπειτα από επαλήθευση ότι έχει υλοποιηθεί το 50% ή το 65% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η επαλήθευση αυτή θα πρέπει να γίνεται εντός 30 ημερών από την προσκόμιση της αναφερόμενης ελεγκτικής έκθεσης ή των συμπληρωματικών στοιχείων.

 

Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης, θα πληρωθεί μετά την έκδοση απόφασης που πιστοποιεί την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω τραπέζης και δεν επιτρέπεται η μεταβίβασή της σε τρίτους. Ωστόσο, μπορεί να γίνει εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου του ιδίου ύψους με την επιχορήγηση για την υλοποίηση της επένδυσης.

 

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, το κίνητρο της επιχορήγησης παρέχεται στο 80% του μέγιστου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπου χορηγείται στο 100%. Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν υπάρχει ενίσχυση επιχορήγησης.

Σχετικά με τις Φορολογικές Απαλλαγές

Ο νόμος 4887/2022 ορίζει το πλαίσιο για τη φορολογική απαλλαγή. Η χρήση της απαλλαγής ενεργοποιείται μετά την πιστοποίηση ότι το 50% ή 65% του κόστους ενός επενδυτικού σχεδίου έχει υλοποιηθεί. Η εν λόγω πιστοποίηση γίνεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο με απόφαση εντός 30 ημερών από την κατάθεση της ελεγκτικής έκθεσης ή των συμπληρωματικών στοιχείων.

 

Ο φορέας μπορεί να εκμεταλλευτεί την συνολική ενίσχυση της απαλλαγής για δεκαπέντε φορολογικά έτη από την χρονιά που θεμελιώνεται το δικαίωμα χρήσης της, εκτός αν:

  • η ετήσια ενίσχυση υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της απαλλαγής, εκτός εάν δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως σε προηγούμενα έτη λόγω ανεπαρκών κερδών. Σε αυτή την περίπτωση, το μη αξιοποιηθέν ποσό προστίθεται στο ετήσιο μέγιστο ποσό.
  • Το ετήσιο ποσό της φορολογικής ελάφρυνσης καταγράφεται σε ένα ειδικό αποθεματικό και στοιχείο λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, δημιουργούμενο από τον φόρο εισοδήματος που δεν εισπράχθηκε εξαιτίας της παρεχόμενης φορολογικής ελάφρυνσης.

Στην EPIDOSIS, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε τη δική σας επιχορήγηση βήμα προς βήμα με τα ειδικά καταρτισμένα στελέχη μας. 

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική