Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων για την επιχείρησή σας

Η αξιολόγηση των επενδύσεων είναι ένα κρίσιμο βήμα για κάθε επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πόροι της δαπανώνται αποτελεσματικά και επιτυγχάνονται οι στόχοι της. Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις επενδύσεις μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και τον τομέα δραστηριότητάς της.

Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων:

  • Payback Period: Το σύνολο των ετών που απαιτούνται ώστε οι σωρευτικές ταμειακές ροές να καλύψουν την κεφαλαιακή επένδυση, θεωρούνται ως ο Χρόνος Αποπληρωμής (Payback Period) μιας επένδυσης.

Ο χρόνος αποπληρωμής μιας επένδυσης θα πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός, ενώ μεταξύ δύο επενδύσεων επιλέγεται εκείνη με τον μικρότερο χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το συγκεκριμένο κριτήριο.

 

  1. Εύκολη τεχνική, κατάλληλη για μια πρόχειρη και γρήγορη αξιολόγηση
  2. Στηρίζεται σε ταμειακές ροές και με έναν έστω και ατελή τρόπο αναγνωρίζει το χρόνο στον οποίο επετεύχθησαν οι ταμειακές ροές
  • Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV): Χρησιμοποιείται ένα προεξοφλητικό επιτόκιο με το οποίο προεξοφλούνται οι μελλοντικές ταμειακές ροές και η διαφορά ανάμεσα στην παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών εισροών και της παρούσας αξίας της κεφαλαιακής επένδυσης ονομάζεται Καθαρή Παρούσα.

Αξία (Net Present Value – NPV)

Το κριτήριο : Αν το NPV είναι αρνητικό, το επενδυτικό σχέδιο αποκλείεται.

Όσο μεγαλύτερη η NPV τόσο καλύτερο το project

  • Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR): O εσωτερικός βαθμός απόδοσης είναι εκείνο το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο μηδενίζει την Καθαρή Παρούσα Αξία. Δηλαδή, εξισώνει την παρούσα αξία των μελλοντικών εισροών της επένδυσης με το αρχικό κόστος της επένδυσης.

Το κριτήριο: Αν το IRR είναι μικρότερο από τη ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση, το επενδυτικό σχέδιο αποκλείεται. Όσο μεγαλύτερο το IRR τόσο καλύτερο το project.

NPV vs IRR

  • Όταν έχουμε επενδυτικά σχέδια με τυπικές ταμειακές ροές και τα δυο κριτήρια συμφωνούν
  • Το IRR είναι πιο εύκολα κατανοητό από τον μέσο manager η μέτοχο
  • Το IRR αγνοεί το μέγεθος της επένδυσης ενώ η NPV εκφράζεται σε απόλυτες τιμές (€)
  • Σε περιπτώσεις μη τυπικών ροών (μεταβολές προσήμων) μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά IRR
  • Σε περιπτώσεις αμοιβαίως αποκλεισμένων σχεδίων προτιμάται το κριτήριο του NPV

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Η Σημασία ενός Λογιστή που Μπορεί να Είναι και Οικονομικός Σύμβουλος

Ένας λογιστής που μπορεί να λειτουργήσει και ως οικονομικός σύμβουλος είναι ανεκτίμητος για κάθε επιχείρηση. Η συνδυασμένη γνώση στη λογιστική και την οικονομική διαχείριση προσφέρει

Accounting

Διαχείριση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων: Ολοκληρωμένες λύσεις από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, βασισμένες στη βαθιά γνώση και την εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε