Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων για την επιχείρησή σας

Η αξιολόγηση των επενδύσεων είναι ένα κρίσιμο βήμα για κάθε επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πόροι της δαπανώνται αποτελεσματικά και επιτυγχάνονται οι στόχοι της. Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις επενδύσεις μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και τον τομέα δραστηριότητάς της.

Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων:

  • Payback Period: Το σύνολο των ετών που απαιτούνται ώστε οι σωρευτικές ταμειακές ροές να καλύψουν την κεφαλαιακή επένδυση, θεωρούνται ως ο Χρόνος Αποπληρωμής (Payback Period) μιας επένδυσης.

Ο χρόνος αποπληρωμής μιας επένδυσης θα πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός, ενώ μεταξύ δύο επενδύσεων επιλέγεται εκείνη με τον μικρότερο χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το συγκεκριμένο κριτήριο.

 

  1. Εύκολη τεχνική, κατάλληλη για μια πρόχειρη και γρήγορη αξιολόγηση
  2. Στηρίζεται σε ταμειακές ροές και με έναν έστω και ατελή τρόπο αναγνωρίζει το χρόνο στον οποίο επετεύχθησαν οι ταμειακές ροές
  • Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV): Χρησιμοποιείται ένα προεξοφλητικό επιτόκιο με το οποίο προεξοφλούνται οι μελλοντικές ταμειακές ροές και η διαφορά ανάμεσα στην παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών εισροών και της παρούσας αξίας της κεφαλαιακής επένδυσης ονομάζεται Καθαρή Παρούσα.

Αξία (Net Present Value – NPV)

Το κριτήριο : Αν το NPV είναι αρνητικό, το επενδυτικό σχέδιο αποκλείεται.

Όσο μεγαλύτερη η NPV τόσο καλύτερο το project

  • Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR): O εσωτερικός βαθμός απόδοσης είναι εκείνο το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο μηδενίζει την Καθαρή Παρούσα Αξία. Δηλαδή, εξισώνει την παρούσα αξία των μελλοντικών εισροών της επένδυσης με το αρχικό κόστος της επένδυσης.

Το κριτήριο: Αν το IRR είναι μικρότερο από τη ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση, το επενδυτικό σχέδιο αποκλείεται. Όσο μεγαλύτερο το IRR τόσο καλύτερο το project.

NPV vs IRR

  • Όταν έχουμε επενδυτικά σχέδια με τυπικές ταμειακές ροές και τα δυο κριτήρια συμφωνούν
  • Το IRR είναι πιο εύκολα κατανοητό από τον μέσο manager η μέτοχο
  • Το IRR αγνοεί το μέγεθος της επένδυσης ενώ η NPV εκφράζεται σε απόλυτες τιμές (€)
  • Σε περιπτώσεις μη τυπικών ροών (μεταβολές προσήμων) μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά IRR
  • Σε περιπτώσεις αμοιβαίως αποκλεισμένων σχεδίων προτιμάται το κριτήριο του NPV

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού