Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Δείκτες κερδοφορίας: Αξιολογήστε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σας

Ένας τρόπος αξιολόγησης της βιωσιμότητας είναι ο υπολογισμός των αναλογιών με τον οποίο επιτυγχάνεται η αποτύπωση των δεικτών κερδοφορίας ή δεικτών αποδοτικότητας που οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, και οι οποίοι είναι:

  • Ο δείκτης ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους
  • Λόγος Λειτουργικού Περιθωρίου Κέρδους
  • O δείκτης Καθαρών κερδών

Οι τρεις μετρήσεις προέρχονται από την κατάσταση λογαριασμού                                     αποτελεσμάτων της οντότητας.

  • Μικτό κέρδος = καθαρές πωλήσεις μείον το κόστος των αγαθών που πωλούνται                              (Καθαρές πωλήσεις = ακαθάριστο πωλήσεις μείον τυχόν επιστροφές και εκπτώσεις)
  • Λειτουργικά κέρδη = Μικτό κέρδος μείον έξοδα διοίκησης και διάθεσης                                              (Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας = μισθοί, φόροι μισθωτών υπηρεσιών, τα οφέλη, ενοικίαση, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, είδη γραφείου, την ασφάλιση, αποσβέσεις κ.λπ.)
  • Τα λειτουργικά κέρδη περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα εκτός από τους φόρους εισοδήματος.      Καθαρά Κέρδη = Λειτουργικά κέρδη (συν οποιαδήποτε άλλα έσοδα), μείον τυχόν πρόσθετες δαπάνες και μείον τους φόρους)

Μικτό κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ των πωλήσεων και του κόστους των πωληθέντων αγαθών.

Το λειτουργικό κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ των πωλήσεων και του κόστους των πωληθέντων προϊόντων συν τα έξοδα πώλησης και τα διοικητικά έξοδα.

Το καθαρό κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ των καθαρών πωλήσεων και με όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των φόρων εισοδήματος.

Διαιρώντας κάθε στοιχείο σε καθαρές πωλήσεις και εκφράζοντας το αποτέλεσμα ως ποσοστό επί τοις εκατό προκύπτει το ποσοστό βιωσιμότητας.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τους τρεις σημαντικότερους δείκτες κερδοφορίας: Τα μικτά κέρδη, τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη.

Ένα αποτελεσματικό μέσο για την αξιοποίηση των κοινών αναλογιών μεγέθους ως εργαλείου διαχείρισης είναι η τακτική προετοιμασία τους, προτιμότερον τουλάχιστον κάθε τρίμηνο με τον μηνιαίο υπολογισμό να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα.

 

Καλό θα ήταν να υπολογίσετε τις κοινές αναλογίες μεγέθους για την εταιρεία σας και να εξετάσετε ποιες από αυτές θεωρείτε πιο σημαντικές. Ποια στοιχεία στην κατάσταση λογαριασμού σας είναι πιο κρίσιμα για εσάς ή μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ανησυχία; Επίσης, πώς οι αναλογίες της εταιρείας σας συγκρίνονται με άλλους στον ίδιο κλάδο;

Η υπολογιστική διαδικασία των δεικτών κερδοφορίας επιτρέπει σε κάθε εταιρεία να υιοθετεί σωστές στρατηγικές αποφάσεις όσον αφορά τις πωλήσεις, το marketing και τον έλεγχο των χρηματικών διαθεσίμων. Προασπίζει επίσης την δυνατότητα εντοπισμού και απόκτησης επενδυτικών κεφαλαίων, επηρεάζοντας θετικά την πορεία της εταιρείας, τον κλάδο και γενικότερα της οικονομίας.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα 2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον