Υπηρεσίες  -  ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Υπηρεσίες

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Στο σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις προσπαθούν να εντοπίσουν τις κατάλληλες πηγές ενίσχυσης για να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν την λειτουργία τους. Βασική επιδίωξη τους είναι να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τους κάνει να διαφοροποιηθούν και να ξεχωρίσουν στον τομέα δραστηριοποίησης τους. Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για να το πετύχουν είναι αναμφισβήτητα η ομαλή και συνεχής πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

img01
Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ
Epidosis

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης - ΕΣΠΑ

Η Epidosis διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και επαγγελματική τριβή ώστε να εκπονήσει μία εμπεριστατωμένη και πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη που να περιλαμβάνει και να εξετάζει το σύνολο των παραμέτρων που απαιτούνται για την χρηματοδότηση της επιχείρησης ή της επιχειρηματικής σας ιδέας από κάποιο διαθέσιμο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Epidosis

Σύνταξη, Υποβολή Φακέλου και Υλοποίηση Έργου

Η Epidosis παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την κατάρτιση του ενδεδειγμένου επενδυτικού πλάνου, την διαχείριση του φακέλου, την απαραίτητη εποπτεία για την ορθή τήρηση και εκτέλεση του έργου που έχει συμφωνηθεί ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική έκβαση του επιχειρησιακού σχεδίου.

Epidosis
Επιδιώκουμε την μετατροπή της επιχειρηματικής σας ιδέας σε ένα βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο!

Η Epidosis αναζητά διαρκώς νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές προτάσεις για να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. Μία από τις βασικότερες πηγές υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι τα προγράμματα και οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, η διαδικασία επιδότησης αποτελεί ένα σημαντικό μέσο που προωθεί την υγιή επιχειρηματικότητα και στηρίζει την επιτυχημένη εταιρική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν μέσα από μία πληθώρα διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα τους βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Epidosis
Για την επιτυχή συμμετοχή σας σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, προβαίνουμε στις ακόλουθες ενέργειες:
  • Διερεύνηση και επεξεργασία των επιχειρηματικών σκοπών του φορέα της επένδυσης
  • Αναζήτηση, αξιολόγηση και εντοπισμός των ευκαιριών που προσφέρονται μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων
  • Σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής πρότασης στο φορέα
  • Σύνταξη και σύναψη της συμφωνίας που αφορά στη συνεργασία και στην ανάληψη του έργου, με βάση τους στόχους του φορέα και τις απαιτήσεις του προγράμματος
  • Σχεδιασμός και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης καθώς και μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
  • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων ελέγχου και γνωμοδοτήσεων για την επιτυχημένη διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μετά την περάτωση της επένδυσης, για τον ορθότερο έλεγχο και επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου
Epidosis

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν εκπρόσωπο της Epidosis και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική και λογιστικό φοροσχεδιασμό για την επιχείρηση σας.

Created by   

MENU