Οικονομικές καταστάσεις Ιδιωτών / Εταίρων

Στην EPIDOSIS, σας υποστηρίζουμε σε όλη την διάρκεια του φορολογικού έτους, καθώς σε κάθε προσφερόμενη υπηρεσία είμαστε πάντα δίπλα σας. Με επιστημονικότητα, γνώση και εξειδίκευση της νομοθεσίας αναλαμβάνουμε να διαχειριστούμε τις οικονομικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης και κάθε ιδιώτη. Πιο συγκεκριμένα:

 • Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
 • Συστάσεις, ενάρξεις, μεταβολές, συγχωνεύσεις, διακοπές ατομικών επιχειρήσεων, εκκαθαρίσεις εταιρειών
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Συναλλαγές με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
 • Εποπτεία της επιχείρησης από εξειδικευμένο λογιστή ανά πελάτη
 • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Τοποθετούμαστε ανά δίμηνο για την εξέλιξη της εταιρείας και ανά τετράμηνο για φυσικά πρόσωπα
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ)
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
 • Οργάνωση, παρακολούθηση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Σύνταξη λογιστικών - οικονομικών καταστάσεων εναρμονισμένα στην κείμενη νομοθεσία (ΦΠΑ - Εισοδήματος)
 • Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικά αποτελέσματα (Financial Reporting)
Expand Your Business in Greece

Cookies? 🍪

We use cookies for the best possible experience when browsing our website Learn More