Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 – Ενισχύστε την επιχείρηση σας με την υποστήριξη της EPIDOSIS

525euro_1309de8f803e1e9d2b7824b0406407df

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Τα τρία Προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. ευρώ  για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»«Γενική Επιχειρηματικότητα» e «Μηχανολογικός Εξοπλισμός».
Τις σχετικές προκηρύξεις είχε υπογράψει ήδη ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. και προβλέπονται τα ακόλουθα:

 

«Γενική Επιχειρηματικότητα»

Το πρώτο πρόγραμμα που αφορά στην «Γενική Επιχειρηματικότητα» έχει προϋπολογισμό 170 εκατ.  ευρώ, εκ των οποίων 70 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., αγροτικού συνεταιρισμού, ομάδας παραγωγών ή αγροτικών εταιρικών συμπράξεων. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, καθορίζεται:

– για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ

– για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ

– για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ

– για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

– για τις Κοιν.Σ.Επ, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  είναι έως τις 31 Μαρτίου 2021.

 

«Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Το δεύτερο πρόγραμμα «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» έχει  προϋπολογισμό 205 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή και το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, με το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης να καθορίζεται:

– για μικρές επιχειρήσεις,  το ποσό των 150.000 ευρώ

– για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000  ευρώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  είναι έως 31 Μαρτίου 2021.

 

 

«Μηχανολογικός Εξοπλισμός»

Tο τρίτο πρόγραμμα «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ που αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., αγροτικού συνεταιρισμού, ομάδας παραγωγών ή αγροτικών εταιρικών συμπράξεων. Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα

– για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ

– για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 ευρώ

– για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ

– για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

– για τις Κοιν.Σ.Επ, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι  έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Fonte: ecopress.gr

 

Questo post è puramente informativo e non fa parte di alcuna consulenza specialistica. Il team di esperti di EPIDOSIS è sempre al vostro fianco per rispondere alle vostre domande e intraprendere responsabilmente la presentazione della domanda per la vostra azienda, evitando qualsiasi tipo di omissione ed errore.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.