Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Τα  Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιδοτήσεων προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της αγοράς. Αρκετές από αυτές πετυχαίνουν το στόχο τους:
Ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων
√  Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας τους
√  Αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η επιδότηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο που συμβάλει στην εταιρική ανάπτυξη και υποστηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν στη διάθεσή τους έναν σημαντικό αριθμό χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Τα περισσότερα απ’ αυτά πραγματοποιούνται μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20, αλλά και μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου που εκδίδει η Πολιτεία.

ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο 2014 έως 2020 και μεταξύ άλλων επικεντρώνεται, στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην απασχόληση και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

 • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
 • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
 • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Tα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας και συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, προβλέπονται ενισχύσεις από κοινοτικούς πόρους ύψους 19.887.985.870 ευρώ και εθνική συμμετοχή 5.197.403.459 ευρώ.συμβουλευτικών υπηρεσιών

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος αντίστοιχα λειτουργεί μέσω της υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με ποσοστά ενίσχυσης που φτάνουν το 45%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης. Το ύψος του ποσοστού καθορίζεται από τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από την 1-7-2014. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον Νόμο υποβάλλονται συνήθως τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε μέσα στο έτος.

Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης της Epidosis, επιδιώκουν καθημερινά την διαρκή αναζήτηση νέων επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών, μέσω ευκαιριών χρηματοδότησης που παρέχονται από εθνικά ή κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, διατηρώντας συνεχή επαφή με τις εξελίξεις, καλύπτουν την ανάγκη πληροφόρησης, αξιολογούν και προτείνουν τις κατάλληλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, μετατρέποντας τις επιχειρηματικές ιδέες σε υλοποιήσιμα επενδυτικά σχέδια.

Η εταιρεία Epidosis, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και δεσμεύεται συμβατικά απέναντι στον επιχειρηματία έχοντας την ευθύνη να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης, της διαχείρισης του φακέλου, καθώς και την εποπτεία για την ορθή εκτέλεση του συμφωνημένου έργου. Έτσι, στο μέτρο του δυνατού, εξασφαλίζεται η επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου.

Υπηρεσίες που προσφέρει η Epidosis, για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα

Αναλυτικότερα η Epidosis ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες μεθόδους εργασίας, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Διερεύνηση και επεξεργασία των επιχειρηματικών σκοπών του φορέα της επένδυσης
 • Αναζήτηση και εντοπισμός των ευκαιριών που προσφέρονται μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 • Υποβολή επενδυτικής πρότασης στο φορέα
 • Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας και ανάληψης έργου, με βάση τους στόχους του φορέα και τις απαιτήσεις του προγράμματος
 • Σχεδιασμός και εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης καθώς και μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
 • Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, μέσω τεχνικών εκθέσεων ελέγχου και γνωμοδοτήσεων
 • Έλεγχος και εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της επένδυσης και μετά την ολοκλήρωσή της, με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Σε ποιους επαγγελματικούς κλάδους προσφέρει τις υπηρεσίες της η Epidosis;

H εταιρεία Epidosis, στο πλαίσιο των νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων έχει ως αποστολή την διαρκή αναζήτηση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών που απευθύνονται σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • της μεταποίησης,
 • του τουρισμού,
 • του εμπορίου,
 • των υπηρεσιών
 • της έρευνας
 • της τεχνολογίας,
 • του περιβάλλοντος και
 • της ενέργειας.

«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»

...

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

...

Ανάσα Ζωής για τις Επιχειρήσεις στο Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση και Ιδιωτική Εκπαίδευση

...

"Επιχειρούμε Έξω¨: Νέα Δράση για την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών µεταποιητικών επιχειρήσεων

...

Στις 18/12 ξεκινάει η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

...

Επικοινωνήστε μαζί μας!

2 + 5 =

Θεσσαλονίκη
Εθνικής Αντιστάσεως 173
Κτίριο Γ, ΤΚ 55134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
T/F: (+30) 2310 415740
M: (+30) 6932 764221
E: marketing@epidosis.gr

Αθήνα
Σοφοκλέους 2 &
Λεωφ.Κηφισίας 166Α
Κτίριο Regus, Μαρούσι
T: (+30) 210 7264080
E: marketing@epidosis.gr

 

Bulgaria-Sofia
Blvd A.Stamboliyski 130-132
Sofia, 1309
T: (+35) 9 28210054
E: marketing@epidosis.gr

Bulgaria-Petrich
2 Polkovnik Drangov Str
2850, Petrich
T: (+35) 9 876444359
E: marketing@epidosis.gr

Epidosis Accounting Consulting Logistics

Η επιτυχία μιας επιχειρηματικής επένδυσης απαιτεί πολλά: Καλό timing, εξειδικευμένη γνώση, πολύ χρόνο, σωστές γνωριμίες, ή μια σωστή επιλογή.

Epidosis