Έως και τις 13/12 θα έχουν την ευκαιρία η ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα για την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Αυτοτελής επαγγελματικός χώρος θεωρείται αυτός ο οποίος: i) αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, ii) διαθέτει αυτόνομες παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης) και iii) δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Δυνητικοί Δικαιούχοι
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού(αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995) ή/και Απόφοιτοι από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995), ενώ κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατηγορία Δικαιούχων Α:
• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
• Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης),
• Υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν ωφελούμενοι από την προαναφερόμενη κατηγορία δικαιούχων Α, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους με ίσα εταιρικά μερίδια.

Κατηγορία Δικαιούχων Β:
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι), οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ , όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α. .

Προϋπολογισμός Έργων
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €5.000,00 έως €25.000,00. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των €25.000,00 αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως €40.000,00, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως €50.000,00.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Διάρκεια Έργων
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Για την διετή περίοδο ενίσχυσης καλύπτεται (ενδεικτικά):
1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), έως 60% του προϋπολογισμού
2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.), έως 20% του προϋπολογισμού
3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, έως 10% του προϋπολογισμού
4. Προμήθεια αναλωσίμων, έως 15% του προϋπολογισμού
5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου(επιχειρηματία/εταίρων), έως 30% του προϋπολογισμού
6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως €12.000,00
7. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
8. Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικούχώρου μικρής κλίμακας, έως 40% του προϋπολογισμού με χρήση ρήτρας ευελιξίας
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

3η περίοδος υποβολών: το χρονικό διάστημα 08/11/2017 έως και 13/12/2017

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε σήμερα με την εξειδικευμένη Ομάδα της Epidosis. Η εταιρεία Epidosis, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έχοντας την ευθύνη για την εκπόνηση της μελέτης, τη διαχείριση του φακέλου, καθώς και την εποπτεία για την ορθή εκτέλεση του συμφωνημένου έργου. Έτσι, στο μέτρο του δυνατού, εξασφαλίζεται η επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου.